Ktl-icon-tai-lieu

TCVN về đánh giá thực phẩm bằng cảm quan thông qua cho điểm

Được đăng lên bởi blackcat06
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
TI£U CHUÈN vIÖT NAm

s¶n phÈm thùc phÈm
ph©n tÝch c¶m quan
ph−¬ng ph¸p cho ®iÓm
tcvn 3215 - 79

Hµ NéI

...
CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
TI£U CHUÈN vIÖT NAm
s¶n phÈm thùc phÈm
ph©n tÝch c¶m quan
ph¬ng ph¸p cho ®iÓm
tcvn 3215 - 79
Hµ NéI
TCVN về đánh giá thực phẩm bằng cảm quan thông qua cho điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TCVN về đánh giá thực phẩm bằng cảm quan thông qua cho điểm - Người đăng: blackcat06
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TCVN về đánh giá thực phẩm bằng cảm quan thông qua cho điểm 9 10 289