Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư 282014

Được đăng lên bởi leminhthaovpdkhm
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 28/2014/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng
Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về
thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội
dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ kết quả thống
kê, kiểm kê đất đai định kỳ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh; xã, phường, thị trấn.
2. Việc kiểm kê đất đai theo chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý nhà
nước được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi
trường các cấp; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là
công chức địa chính cấp xã).

2. Người sử dụng đất, người được Nhà nước giao quản lý đất và các tổ
chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Điều 3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai
1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất
đạt hiệu quả.
2. Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Làm cơ sở đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.
4. Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ
nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà
nước và xã hội.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện th...
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
Số: 28/2014/TT-BTNMT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014
THÔNG TƯ
Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
n cứ Ngh định s 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 m 2004 của
Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống ;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản đất đai, Vụ trưởng
Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông quy định về
thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông này quy định về thời gian thực hiện, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội
dung, phương pháp, trình tự thực hiện, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ kết quả thống
kê, kiểm đất đai định kỳ và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cả nước;
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh; xã, phường, thị trấn.
2. Việc kiểm đất đai theo chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản nhà
nước được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. quan quản nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên môi
trường các cấp; công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là
công chức địa chính cấp xã).
Thông tư 282014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư 282014 - Người đăng: leminhthaovpdkhm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thông tư 282014 9 10 337