Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 08 /2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm
giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giáo dục;
Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Chuẩn nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31
tháng 7 năm 2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư
phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý
cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu
trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng được giao
nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý trường trung cấp
chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp
chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện
Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);
- BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
––––––...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 08 /2012/TT-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm
giáo viên trung cấp chuyên nghiệp
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 m 2008 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 m 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo
dục Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Giáo dục;
Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Chuẩn nghiệp vụ
phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31
tháng 7 năm 2011;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo Cán bộ quản cơ sở giáo
dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định Chuẩn nghiệp vụ
phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.
Điều 2. Thông này hiệu lực thinh kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.
THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THÔNG TƯ Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp 9 10 241