Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi nganguyen-ml
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
------Số: 02/2009/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG
TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ
HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13
tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/CP;
Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;
Bộ Công thương hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ
đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên
lực lượng Quản lý thị trường như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Thông tư này hướng dẫn việc phân bổ, quản lý và sử dụng phần kinh phí 10% hỗ trợ
công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường theo quy
định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (sau đây gọi tắt là Thông tư
số 59).
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ
a) Tổng số tiền 30% (coi như 100%) được trích từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương bao gồm (40%) và (60%) để chi cho các nội dung quy
định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 59.
b) Khoản 10% trong phần 40% được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 59
để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
của cơ quan cấp trên được phân bổ như sau:

- 4% nộp về Cục Quản lý thị trường;
- 3% nộp về Sở Công Thương;
- 3% để lại Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương.
c) Thời điểm thực hiện việc trích nộp và phân bổ 10%: kể từ ngày Thông tư số 59 có hiệu
lực thi hành.
2. Quản lý kinh phí hỗ trợ
Bộ Công Thương giao cho Cục trưởng Cục Quản lý thị t...
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 02/2009/TT-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG
TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ
HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức,
nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13
tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 10/CP;
Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;
Bộ Công thương hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác chỉ
đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan cấp trên
lực lượng Quản lý thị trường như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
Thông này hướng dẫn việc phân bổ, quản và sử dụng phần kinh phí 10% hỗ tr
công tác chỉ đạo, điều hành của quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường theo quy
định tại điểm a khoản 2 mục II Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008
của Bộ Tài cnh hướng dẫn vic quản lý, sdụng nguồn thu txlý vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (sau đây gọi tắt là Thông tư
số 59).
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ
a) Tổng số tiền 30% (coi như 100%) được trích từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương bao gồm (40%) (60%) để chi cho các nội dung quy
định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 59.
b) Khoản 10% trong phần 40% được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Thông tư số 59
để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều nh chống buôn lậu, ng giả gian lận thương mại
của cơ quan cấp trên được phân bổ như sau:
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - Trang 2
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG - Người đăng: nganguyen-ml
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 9 10 876