Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT của Bộ Công an-Bộ Công thương : Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1917 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG AN - BỘ CÔNG THƯƠNG
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012

Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
_________________
Căn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín
hiệu của xe được quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện
về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị
định số 72/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương (được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/6/2011);
Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư
liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt và sử
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; cấp, thu hồi Giấy phép sử
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên và trách nhiệm của cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

2

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt thiết bị phát
tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quản lý và sử dụng thiết bị phát tín
hiệu của xe được quyền ưu tiên.
3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh, nhập khẩu, lắp đặt, quản lý và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được
quyền ưu tiên.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe
được quyền ưu tiên
Tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín
hiệu của xe được quyền ưu tiên phải bảo đảm đáp ứng quy định của Nghị định
số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP, Thông tư này và các quy
định của pháp luật khác có liên quan; đồng thời, chỉ được bán hoặc lắp đặt thiết
bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho tổ chức, cá nhân có Giấy phép sử
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
Điều 4. Lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu
tiên
1. Xe được quyền ưu tiên khi lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ư...
BỘ CÔNG AN - BỘ CÔNG THƯƠNG
________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
Số: 04/2012/TTLT-BCA-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
_________________
Căn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín
hiệu của xe được quyền ưu tiên (Nghị định số 109/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện
về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh điều kiện (Nghị
định số 72/2009/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Công Thương (được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14/6/2011);
Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông
liên tịch quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định v sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lắp đặt sử
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; cấp, thu hồi Giấy phép sử
dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên trách nhiệm của
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT của Bộ Công an-Bộ Công thương : Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT của Bộ Công an-Bộ Công thương : Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BCA-BCT của Bộ Công an-Bộ Công thương : Quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên 9 10 371