Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi manhnapa
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3847 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước,
Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị
định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 62/2009/NĐ-CP)
như sau:
Chương I
ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế và
Điều 1 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP
1. Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản
1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm:
a) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp sau:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã
hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;
- Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc
tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;
- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức bao gồm:
- Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và địa phương, trong biên chế và
hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng,
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức không phải là
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ Quốc phò...
BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước,
Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Nghị
định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 62/2009/NĐ-CP)
như sau:
Chương I
ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế
Điều 1 Nghị định số 62/2009/NĐ-CP
1. Người lao động, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản
1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm:
a) Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp sau:
- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư;
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
- quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã
hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác;
-quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc
tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác;
- Các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức bao gồm:
- Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan
của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - hội trung ương địa phương, trong biên chế
hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng,
Nhà nước, tổ chức chính trị - hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; công chức không phải
quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân quốc phòng làm việc trong quan, đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng; cán bộ, công chức không phải quan, hạ quan chuyên nghiệp làm việc
trong các quan, đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân trong bmáynh đạo, quản
của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - hội trong biên chế
hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Cán bộ xã, phường, thị trấn, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, thư, Phó t Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị-
hội; công chức cấp được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ủy
ban nhân dân cấp xã.
Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Người đăng: manhnapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ban hành ngày 14/08/2009 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 9 10 75