Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2010/TT-BXD
Hà Nội, ngày20tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá
vật liệu xây dựng gạch ốp lát
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày
21/11/2007 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 quy định sửa đổi
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối
với sản phẩm, hàng hoá cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên
thị trường;
Căn cứ yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
gạch ốp lát đảm bảo an toàn cho sử dụng trong xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây
dựng quy định như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu
xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2
theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, bao gồm danh mục sản
phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ để
kiểm tra chất lượng và công tác quản lý đảm bảo chất lượng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
trong nước, nhập khẩu và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến sản phẩm,
hàng hoá gạch ốp lát tại Việt Nam.
1

Điều 3. Danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm
bảo an toàn chất lượng và căn cứ kiểm tra chất lượng
1. Danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn
chất lượng và căn cứ kiểm tra chất lượng tương ứng được quy định trong Bảng
Danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng
tại Phụ lục 1 (gọi tắt là Bảng Danh mục) ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Chất lượng sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát sản xuất trong nước và
nhập khẩu nêu tại cột 1 ở Bảng Danh mục yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với
các quy định tương ứng nêu tại cột 2, cột 3 và cột 4 ở Bảng Danh mục.
Điều 4. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàn...
BỘ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 14/2010/TT-BXD
Hà Nội, ngày20tháng 8 năm 2010
THÔNG TƯ
Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá
vật liệu xây dựng gạch ốp lát
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày
21/11/2007 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định s 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 quy định sửa đổi
một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học Công nghệ về Quy định các biện pháp quản chất lượng đối
với sản phẩm, hàng hoá cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên
thị trường;
Căn cứ yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
gạch ốp lát đảm bảo an toàn cho sử dụng trong xây dựng, Bộ trưởng B Xây
dựng quy định như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu
xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2
theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, bao gồm danh mục sản
phẩm, hàng hoá gạch ốp lát yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ đ
kiểm tra chất lượng và công tác quản lý đảm bảo chất lượng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với các tổ chức, nhân sản xuất, kinh doanh
trong nước, nhập khẩu và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến sản phẩm,
hàng hoá gạch ốp lát tại Việt Nam.
1
THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát 9 10 405