Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá

Được đăng lên bởi Hồ Tấn Trí
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2474 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ, quy định ch ức n ăng, nhi ệm v ụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính ph ủ quy định chi ti ết m ột s ố đi ều c ủa
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công ngh ệ hướng d ẫn xây
dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công ngh ệ tại Công v ăn s ố 3321/BKHCN ngày
21/12/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chu ẩn kỹ thu ật qu ốc gia An toàn lao
động trong khai thác và chế biến đá, như sau:
Điều 1. Quy định về Quy chuẩn
1. Tên quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá.
2. Ký hiệu: QCVN 05 : 2012/BLĐTBXH
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế bi ến đá có hi ệu lực t ừ ngày 01
tháng 7 năm 2012
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph ố tr ực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh v ề B ộ Lao động
- Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

N ơi

nhận:

Văn
phòng
Chính
phủ;
Văn
phòng
Quốc
hội;
TAND
tối
cao;
VKSND
tối
cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thu ộc Chính
phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành
phố;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
Công
báo;
Website
Bộ
LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ (07).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

QCVN 05: 2012/BLĐTBXH
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ
National technical regulation on Occupational Safe for Quarry and Processing
Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định các biện pháp quản lý và các yêu cầu liên quan đến an toàn lao động, v ệ sinh lao
động đối với hoạt động khai thác, chế biến đá và các yêu cầu hệ thống qu ản lý an toàn lao động, v ệ sinh
lao động đối với các cơ sở khai thác, chế biến đá.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với c...
B LAO NG - TH NG ĐỘ ƯƠ
BINH VÀ XÃ H I
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 02/2012/TT-BL TBXH Đ Hà N i, ngày 18 tháng 01 n m 2012 ă
THÔNG TƯ
BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA AN TOÀN LAO NG TRONG KHAI THÁC VÀ CH BI N Á ĐỘ Đ
C n c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph , quy nh ch c n ng, nhi m v ,ă đị Đ đị ă
quy n h n và c c u t ch c c a B Lao ng - Th ng binh và Xã h i; ơ độ ươ
C n c Ngh nh s 127/2007/N -CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c aă đị Đ đị ế đ
Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t;
C n c Thông t s 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 c a B Khoa h c Công ngh h ng d n xâyă ư ướ
d ng, th m nh và ban hành quy chu n k thu t; đị
Sau khi có ý ki n th m nh c a B Khoa h c Công ngh t i ng v n s 3321/BKHCN ngàyế đị ă
21/12/2011, B Lao ng - Th ng binh h i ban hành Quy chu n k thu t qu c gia An toàn lao đ ươ
ng trong khai thác và ch bi n á, nh sau:độ ế ế đ ư
i u 1. Quy nh v Quy chu nĐ đị
1. Tên quy chu n: Quy chu n k thu t qu c gia An toàn lao ng trong khai thác và ch bi n á. độ ế ế đ
2. Ký hi u: QCVN 05 : 2012/BL TBXH Đ
i u 2. Hi u l c thi hànhĐ
Quy chu n k thu t qu c gia An toàn lao ng trong khai thác ch bi n á hi u l c t ngày 01 độ ế ế đ
tháng 7 n m 2012ă
i u 3. T ch c th c hi nĐ
1. Các B , c quan ngang B , c quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c ơ ơ
thu c Trung ng ch u trách nhi m thi hành các quy nh t i Thông t này. ươ đị ư
2. Trong quá trình th c hi n, n u v ng m c, các c quan, t ch c, nhân ph n ánh v B Lao ng ế ướ ơ độ
- Th ng binh và Xã h i xem xét, gi i quy t.ươ đ ế
N i nh n:ơ
- V n phòng Chính ph ;ă
- V n phòng Qu c h i;ă
- TAND t i cao; VKSND t i cao
- Các B , c quan ngang B , C quan thu c Chính ơ ơ
ph ;
- y ban nhân dân, S L TBXH các t nh, thành Đ
ph ;
- C c ki m tra v n b n - B T pháp; ă ư
- Công báo;
- Website B L TBXH; Đ
- L u: VT, ATL (07).ư Đ
KT. B TR NG ƯỞ
TH TR NG ƯỞ
Bùi H ng L nh ĩ
QCVN 05: 2012/BL TBXHĐ
QUY CHU N K THU T QU C GIA V AN TOÀN LAO NG TRONG KHAI THÁC VÀ CH BI N Á ĐỘ Đ
National technical regulation on Occupational Safe for Quarry and Processing
Ch ng 1.ươ
QUY NH CHUNGĐỊ
Thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá - Người đăng: Hồ Tấn Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thông tư số 02/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 năm 2012 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá 9 10 935