Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1732 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
___________
Số: 04/2012/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
__________________
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng
6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về
nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của
Luật Các tổ chức tín dụng.
Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động
ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm: Tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài khác và tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bên nhận ủy thác là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, bao
gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân
hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân
hàng nước ngoài.
1

2. Bên ủy thác, bao gồm:
a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt
động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng: Ngân hàng thương mại, công ty
tài chính, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng
nước ngoài.
b) Tổ chức khác ở trong nước không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức khác) là pháp nhân có năng lực pháp luật
dân sự theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức ở nước ngoài là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp
luật nước ngoài, nơi tổ chức đó được thành lập, có năng lực pháp luật dân sự theo
quy định ...
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________
Số: 04/2012/TT-NHNN Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ
Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
__________________
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng
6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;
Thống đốc Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam ban hành Thông quy định về
nghiệp vụ nhận ủy thác ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của
Luật Các tổ chức tín dụng.
Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định chi tiết nghiệp vụ nhận ủy thác ủy thác của tổ chức
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động
ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, bao gồm: Tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàngớc ngoài khác tchức khác không phải tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Bên nhận ủy thác c tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
được thành lập hoạt động theo quy định của Luật c tổ chức tín dụng, bao
gồm: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân
hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân
hàng nước ngoài.
1
Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thông tư số 04/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 9 10 979