Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 08 /2009/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỉ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O

——————————
Sè: 08 /2009/TT-BGD§T

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

——————————
Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2009

TH¤NG T¦
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ
ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T
ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
_______________________

Bé TR¦ëNG Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/2007/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc
cña bé, c¬ quan ngang bé;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 32/2008/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2008 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 75/2006/N§-CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2006 cña
ChÝnh phñ, quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o
dôc;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008
cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é
th¹c sÜ;
XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Gi¸o dôc §¹i häc,

TH¤NG T¦:
§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é
th¹c sÜ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng
8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nh sau:
1. §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“a) M«n ngo¹i ng÷:
- C¨n cø yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ kh¶ n¨ng ®¹t yªu cÇu vÒ
tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tríc khi b¶o vÖ luËn v¨n th¹c sÜ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4
§iÒu 39 cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh
sè 45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o
dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ së ®µo t¹o quy ®Þnh m«n ngo¹i ng÷ trong

tuyÓn sinh vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ngêi dù tuyÓn theo tõng ngµnh, chuyªn
ngµnh ®µo t¹o;
- Thñ trëng c¬ së ®µo t¹o quyÕt ®Þnh viÖc miÔn thi m«n ngo¹i ng÷ cho
c¸c trêng hîp sau:
+ Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc ngµnh ngo¹i ng÷; hoÆc cã b»ng tèt
nghiÖp ®¹i häc t¹i níc ngoµi; hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trong níc mµ
ch¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn m«n ®îc gi¶ng d¹y b»ng ngo¹i ng÷, kh«ng qua
phiªn dÞch;
+ Cã chøng chØ ngo¹i ng÷ cña c¸c c¬ së ®µo t¹o ngo¹i ng÷ cã uy tÝn
trong níc, c¸c trung t©m kh¶o thÝ ngo¹i ng÷ quèc tÕ cã thÈm quyÒn víi yªu
cÇu tr×nh ®é tiÕng Anh TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoÆc IETLS 4.0 trë
lªn hoÆc t¬ng ®¬ng; hoặc có chøng chØ cña c¸c ngo¹i ng÷ kh¸c ®¹t ë tr×nh ®é
B trong thêi h¹n hai n¨m kÓ tõ ngµy cÊp chøng chØ ®Õn ngµy dù thi tuyÓn
sinh ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ;
- ThÝ sinh dù tu...
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
——————————
Sè: 08 /2009/TT-BGD§T
CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2009
TH¤NG T¦
VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c sÜ
ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T
ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
_______________________
Bé TR¦ëNG Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
C¨n NghÞ ®Þnh 178/2007/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2007
cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cÊu chøc
cña bé, c¬ quan ngang bé;
C¨n NghÞ ®Þnh 32/2008/N§-CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2008 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cÊu chøc cña
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
C¨n NghÞ ®Þnh 75/2006/N§-CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2006 cña
ChÝnh phñ, quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o
dôc;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008
cña trëng Gi¸o dôc §µo t¹o ban hµnh Quy c ®µo t¹o tr×nh ®é
th¹c sÜ;
XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Gi¸o dôc §¹i häc,
TH¤NG T¦:
§iÒu 1. Söa ®æi, sung mét ®iÒu cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é
th¹c sÜ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng
8 n¨m 2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nh sau:
1. §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 10 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:
“a) M«n ngo¹i ng÷:
- C¨n yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¶ n¨ng ®¹t yªu cÇu
tr×nh ®é ngo¹i ng÷ tríc khi b¶o luËn v¨n th¹c quy ®Þnh t¹i kho¶n 4
§iÒu 39 cña Quy chÕ ®µo t¹o tr×nh ®é th¹c ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh
45/2008/Q§-BGD§T ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2008 cña trëng Gi¸o
dôc vµ §µo t¹o, Thñ trëng c¬ ®µo t¹o quy ®Þnh m«n ngo¹i ng÷ trong
Thông tư số 08 /2009/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỉ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT - Trang 2
Thông tư số 08 /2009/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỉ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thông tư số 08 /2009/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỉ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT 9 10 330