Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 19/07/2012: Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 117/2012/TT-BTC

Dự thảo xin ý kiến
thẩm định Vụ Pháp
chế lần 2

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật;
Căn cứ Điều 20 của Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch
vụ làm thủ tục về thuế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi
chung là đại lý thuế).
b) Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây
gọi chung là nhân viên đại lý thuế).
d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.
e) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.
2. Thông tư này không áp dụng cho các trường hợp sau:
a) Người nộp thuế tự làm thủ tục về thuế.
b) Đại lý Hải quan làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập
1

khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật quy định về điều kiện đăng ký và
hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
1. “Dịch vụ làm thủ tục về thuế” là hoạt động của đại lý thuế thực hiện
các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị
miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người
nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.
2. “Nhân viên đại lý thuế” là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm
thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề
dịch vụ làm thủ tục về thuế.
3. “Đại lý thuế” là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch
vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác
của pháp luật có liên quan.
4. “Người dự thi” là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép
cư trú tại Việt Nam từ một (01) năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi quy định
tại Điều 11 Thông tư này.
Chương II
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Điều 3. Nhân viên đại lý thuế
1. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:
a) Là công dân Việt ...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 117/2012/TT-BTC
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012
THÔNG TƯ
Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật;
Căn cứ Điều 20 của Luật Quản thuế ngày 29/11/2006 các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch
vụ làm thủ tục về thuế.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi
chung là đại lý thuế).
b) Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
c) Nhân viên đại thuế hành nghề dịch v làm thủ tục v thuế (sau đây
gọi chung là nhân viên đại lý thuế).
d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.
e) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.
2. Thông tư này không áp dụng cho các trường hợp sau:
a) Người nộp thuế tự làm thủ tục về thuế.
b) Đại lý Hải quan làm thủ tục về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập
1
Dự thảo xin ý kiến
thẩm định Vụ Pháp
chế lần 2
Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 19/07/2012: Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 19/07/2012: Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Thông tư số 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 19/07/2012: Hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 9 10 351