Ktl-icon-tai-lieu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Giangcoikt Clb MU
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cập nhật chính sách thuế thu
nhập doanh nghiệp
Người trình bày: Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web:  Email: HoiTuVanThue@yahoo.com

Một số văn bản liên quan đến giải
pháp kích cầu
* Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/1/09 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo NQ
số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ
* TT số 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/09 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế TNDN năm 2009 đối
với doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề
* QĐ số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2010 của CP
và TT 39/2010TT-BTC ngày 22 tháng 03 năm 2010
V/v gia hạn nộp thuế TNDN năm 2010

Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày
13/01/2009 của Bộ Tài chính
1. Giảm thuế:
 Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh
nghiệp phải nộp của năm 2009
 Doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng một trong hai ĐK:
- Có vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc
Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang có hiệu lực trước ngày 01 tháng
01 năm 2009 không quá 10 tỷ đồng; trường hợp doanh nghiệp
thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì vốn điều lệ ghi
trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận
đầu tư lần đầu không quá 10 tỷ đồng.
- Có số lao động sử dụng bình quân trong quý IV năm 2008 không quá
300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng;
trường hợp doanh nghiệp thành lập mới kể từ ngày 01 tháng 10
năm 2008 thì số lao động được trả lương, trả công của tháng đầu
tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người.

Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày
13/01/2009 của Bộ Tài chính
1. Giảm thuế:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập
doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009, bao gồm số thuế
TNDN phải nộp tính trên tổng thu nhập từ các hoạt động của
doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả thu nhập chuyển quyền sử
dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và thu
nhập khác.
- Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu
đãi thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN thì
số thuế TNDN được giảm 30% được tính trên số thuế còn lại
sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được ưu đãi theo quy định của
pháp luật về thuế TNDN.

Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày
13/01/2009 của Bộ Tài chính
2. Gia hạn nộp thuế
DN vừa và nhỏ và DN SXGC, chế biến nông lâm,
Thủy hải sản, linh kiện điện tử được giãn thời hạn
nộp thuế TNDN phát sinh năm 2009.
Thời ...
Cập nhật chính sách thuế thu
nhập doanh nghiệp
Người trình bày:
Nguyễn Thị Cúc
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam
Web: www.vtca.vn Email: HoiTuVanThue@yahoo.com
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Giangcoikt Clb MU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 850