Ktl-icon-tai-lieu

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Elisa Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 979 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUẾ TNDN
I.
II.
III.
IV.

KHÁI NIỆM
XỬ LÝ CÁC KHOẢN LỖ
HÒA HỢP THUẾ QUỐC TẾ
XỬ LÝ THUẾ Ở NƯỚC NHÀ

1

THUẾ TNDN
I.
1.
2.
3.
4.
5.

KHÁI NIỆM
Thu nhập chịu thuế
Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán
Các phương pháp tính khấu hao
Chi phí tài chính
Chi phí gián tiếp

2

THUẾ TNDN
I.
1.




KHÁI NIỆM
Thu nhập chịu thuế
Thu nhập = Tiêu dùng + Thay đổi giá trị ròng
Tiêu dùng: khoản tiền thanh toán cổ tức;
Giá trị ròng: lợi nhuận giữ lại, số lợi nhuận này làm tăng
giá trị cổ phiếu của công ty.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Giá vốn hàng
bán - Khấu hao - Chi phí tài chính – Chí phí gián
tiếp (overheads)

3

THUẾ TNDN
I.
2.

KHÁI NIỆM
Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán

2.1.

Khái niệm: Giá vốn hàng bán (COGs) hay giá trị hàng
tồn kho là chi phí quan trọng mà một công ty phải gánh
chịu trong việc kiếm được thu nhập.
2.2. Các phương pháp xác định COGs
FIFO (Vào trước ra trước): những hàng tồn kho lâu nhất
sẽ được tính là COGS.
LIFO (Vào sau ra trước): chi phí nguyên vật liệu được
mua gần đây nhất tính là COGS.

4

THUẾ TNDN
I.
2.

KHÁI NIỆM
Các phương pháp xác định COGs

Ví dụ: Giả sử

Giá tăng 10% mỗi năm

Công ty không gánh chịu chi phí nào khác ngoài chi phi
hàng bán

Thuế suất thuế TNDN là 50%

5

THUẾ TNDN
I.
2.

KHÁI NIỆM
Các phương pháp xác định COGs
PHƯƠNG PHÁP FIFO
Năm

1

2

3

4

200

220

242

110

121

3. Chi phí hàng bán

100

110

121

4. Lợi tức chịu thuế

100

110

121

50

55

60,5

6. Thuế phải nộp (thực tế) = 5/1,1ⁿ

45,45

45,45

45,45

7. Hiện giá của thuế (Suất chiết khấu 8%) =
6/1,08ⁿ

42,09

38,97

36,08

1. Tiền bán
2. Tiền mua

100

5. Thuế phải nộp (danh nghĩa)

8. Hiện giá của tổng số thuế phải nộp

117,14
6

THUẾ TNDN
I.
2.

KHÁI NIỆM
Các phương pháp xác định COGs
PHƯƠNG PHÁP LIFO
Năm

1

2

3

4

200

220

242

110

121

3. Chi phí hàng bán

110

121

100

4. Lợi tức chịu thuế

90

99

142

5. Thuế phải nộp (danh nghĩa)

45

49,5

71

6. Thuế phải nộp (thực tế) = 5/1,1ⁿ

40,91

40,91

53,34

7. Hiện giá của thuế (Suất chiết khấu 8%) =
6/1,08ⁿ

37,88

35,07

42,34

1. Tiền bán
2. Tiền mua

8. Hiện giá của tổng số thuế phải nộp

100

115,29
7

THUẾ TNDN
I.
2.

KHÁI NIỆM
Các phương pháp xác định COGs

Kết luận:

Nếu áp dụng phương pháp FIFO, doanh nghiệp chịu
nhiều thuế hơn tính theo hiện giá

Nếu áp dụng phương pháp LIFO, doanh nghiệp chịu ít
thuế hơn trong những năm đầu, đóng nhiều thuế hơn
vào năm cuối cùng.

Ở hầu hết các nước, lúc khởi đầu kinh doanh một doanh
nghiệp được phép chọn một trong hai phương p...
1
THUẾ TNDN
I.
I.
KHÁI NIỆM
KHÁI NIỆM
II.
II.
XỬ LÝ CÁC KHOẢN LỖ
XỬ LÝ CÁC KHOẢN LỖ
III.
III.
HÒA HỢP THUẾ QUỐC TẾ
HÒA HỢP THUẾ QUỐC TẾ
IV.
IV.
XỬ LÝ THUẾ Ở NƯỚC NHÀ
XỬ LÝ THUẾ Ở NƯỚC NHÀ
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuế thu nhập doanh nghiệp - Người đăng: Elisa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thuế thu nhập doanh nghiệp 9 10 144