Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010

Được đăng lên bởi xuanthang2987
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8478:2010
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ
Hydraulic work – Demand for element and volume of the topographic survey in design stages
Lời nói đầu
TCVN 8478:2010 được chuyển đổi từ 14TCN 186:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8478:2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ
Hydraulic work – Demand for element and volume of the topographic survey in design
stages
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các dự án thủy lợi toàn
quốc
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 8226:2009, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa
hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000;
TCXDVN 309:2004, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung;
TCXDVN 285:2002, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Thành phần khảo sát địa hình (Element of the topographic survey)
Quy định thứ tự công việc khảo sát địa hình: Phân tích đánh giá tài liệu cũ; đo lưới khống chế
mặt bằng và cao độ; đo vẽ bình đồ, bản đồ; xác định tim tuyến công trình, đo vẽ cắt dọc, ngang
công trình, sông suối …, xác định vị trí các vết lũ, các hố khoan, đào, các vị trí điểm vết lộ, vết
theo khe nứt địa chất …
3.2. Khối lượng khảo sát địa hình (Volume of the topographic survey)
Quy định số lượng các thành phần khảo sát địa hình. Ví dụ có bao nhiêu điểm khống chế mặt
bằng cao độ, bao nhiêu km2 bình đồ…
3.3. Các giai đoạn lập dự án và thiết kế (Design stages)
Các giai đoạn lập dự án: gồm 2 giai đoạn
+ Lập báo cáo đầu tư (Báo cáo tiền khả thi).
+ Lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi).
- Các bước thiết kế:

+ Thiết kế một bước: Thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng với công trình chỉ lập báo cáo kinh
tế kỹ thuật xây dựng công trình.
+ Thiết kế hai bước: gồm có thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công
trình quy định phải lập dự án. Trường hợp này bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 8478:2010
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ
Hydraulic work – Demand for element and volume of the topographic survey in design stages
Lời nói đầu
TCVN 8478:2010 được chuyển đổi từ 14TCN 186:2006 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP
ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8478:2010 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công
nghệ công bố.
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ
Hydraulic work – Demand for element and volume of the topographic survey in design
stages
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các dự án thủy lợi toàn
quốc
2. Tài liệu viện dẫn
TCVN 8226:2009, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa
hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5000;
TCXDVN 309:2004, Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung;
TCXDVN 285:2002, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế.
3. Thuật ngữ và định nghĩa
3.1. Thành phần khảo sát địa hình (Element of the topographic survey)
Quy định thứ tự công việc khảo sát địa hình: Phân tích đánh giá tài liệu cũ; đo lưới khống chế
mặt bằng và cao độ; đo vẽ bình đồ, bản đồ; xác định tim tuyến công trình, đo vẽ cắt dọc, ngang
công trình, sông suối …, xác định vị trí các vết lũ, các hố khoan, đào, các vị trí điểm vết lộ, vết
theo khe nứt địa chất …
3.2. Khối lượng khảo sát địa hình (Volume of the topographic survey)
Quy định số lượng các thành phần khảo sát địa hình. Ví dụ có bao nhiêu điểm khống chế mặt
bằng cao độ, bao nhiêu km
2
bình đồ…
3.3. Các giai đoạn lập dự án và thiết kế (Design stages)
Các giai đoạn lập dự án: gồm 2 giai đoạn
+ Lập báo cáo đầu tư (Báo cáo tiền khả thi).
+ Lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi).
- Các bước thiết kế:
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 - Người đăng: xuanthang2987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8478:2010 9 10 649