Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi Cong Pham
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5574 : 2012
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
Lời nói đầu
TCVN 5574: 2012 thay thế TCVN 5574:1991
TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b
khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ
Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học
và Công nghệ công bố.
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.
1.2. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và
công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ
trong phạm vi không cao hơn 50 0C và không thấp hơn âm 70 0C.
1.3. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng
cũng như bê tông tự ứng suất.
1.4. Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê
tông và bê tông cốt thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường
ống ngầm, mặt đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như
không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ
hơn 500 kg/m3 và lớn hơn 2500 kg/m3, bê tông Polymer, bê tông có chất kết dính vôi - xỉ
và chất kết dính hỗn hợp (ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bê
tông tổ ong), bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê
tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn trong cấu trúc.
1.5. Khi thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt
(chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm cao,
v.v…) phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn tương
ứng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài
liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện
dẫn không ghi năm công bố thì áp dụn...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 5574 : 2012
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
Lời nói đầu
TCVN 5574: 2012 thay thế TCVN 5574:1991
TCVN 5574:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 356:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia
theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b
khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5574:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ
Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học
và Công nghệ công bố.
KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Concrete and reinforced concrete structures - Design standard
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.
1.2. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và
công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ
trong phạm vi không cao hơn 50
0
C và không thấp hơn âm 70
0
C.
1.3. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng
cũng như bê tông tự ứng suất.
1.4. Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu bê
tông và bê tông cốt thép các công trình thủy công, cầu, đường hầm giao thông, đường
ống ngầm, mặt đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như
không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ
hơn 500 kg/m
3
và lớn hơn 2500 kg/m
3
, bê tông Polymer, bê tông có chất kết dính vôi - xỉ
và chất kết dính hỗn hợp (ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bê
tông tổ ong), bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê
tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn trong cấu trúc.
1.5. Khi thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt
(chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm cao,
v.v…) phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn tương
ứng.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài
liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện
dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi,
bổ sung (nếu có).
1
Tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu bê tông cốt thép - Người đăng: Cong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Tiêu chuẩn quốc gia về kết cấu bê tông cốt thép 9 10 7