Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

Được đăng lên bởi Huynh Bao
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TCVN

TIÊUCHUẨNQUỐCGIA

TCVN 8871-1÷6:2011
Xuất bản lần 1

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT –
PHẦN 1÷6: PHƢƠNG PHÁP THỬ
Geotextile –
PART 1÷6: Standard Test Method

HÀ NỘI – 2011

1

TCVN 8871-16:2011

Mục lục

Phần 1: Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật…………………………………………..………….…5
Phần 2: Xác định lực xé rách hình thang…………………………………………………….………..………13
Phần 3: Xác định lực xuyên thủng CBR……………………………………………………………………….21
Phần 4: Xác định lực kháng xuyên thủng thanh…………………………………………………………...…29
Phần 5: Xác định áp lực kháng bục……………………………………………………………………..……..37
Phần 6: Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô………………………………..……...43

3

TCVN 8871-16:2011

Lời nói đầu

TCVN 8871 -1÷6:2011 do Viện Khoa học và Công nghệ
Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề
nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm
định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 8871–1÷6:2011 – Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử, gồm 6 phần:
TCVN 8871-1:2011, Phần 1: Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật.
TCVN 8871-2:2011, Phần 2: Xác định lực xé rách hình thang.
TCVN 8871-3:2011, Phần 3: Xác định lực xuyên thủng CBR.
TCVN 8871-4:2011, Phần 4: Xác định lực kháng xuyên thủng thanh.
TCVN 8871-5:2011, Phần 5: Xác định áp lực kháng bục.
TCVN 8871-6:2011, Phần 6: Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô.

4

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8871-1:2011

Vải địa kỹ thuật – Phƣơng pháp thử –
Phần 1: Xác định lực kéo giật và độ giãn dài kéo giật
Geotextile - Standard test method Part 1: Geotextile - Standard test method for determining the grab strength and grab
elongation

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định lực kéo giật và độ giãn dài của vải địa kỹ thuật.
2 Tài liệu viện dẫn
TCVN 8222:2009, Vải địa kỹ thuật – Qui định chung về lấy mẫu, thử mẫu và xử lý thống kê.
3 Thuật ngữ và định nghĩa
3.1

Vải địa kỹ thuật (geotextile):

Vải địa kỹ thuật viết tắt là "vải ĐKT", là loại vải được sản xuất từ polyme tổng hợp, khổ rộng, dạng dệt,
dạng không dệt hoặc dạng phức hợp có chức năng gia cố, phân cách, bảo vệ, lọc, tiêu thoát nước. Vải
ĐKT được sử dụng cùng với các loại vật liệu khác như : đất, đá, bê tông… trong xây dựng công trình;
3.2

Vải ĐKT không dệt (non woven geotextile):

Vải ĐKT không dệt là loại vải gồm các sợi vải phân bố ngẫu nhiên (không theo một hướng nhất định
nào). Các sợi vải được liên kết với nhau bằng phương pháp xuyên kim thì gọi là vải không dệt - xuyên
kim (needle punched geotextile), bằng phương pháp ...
1
TCVN
T I Ê U C H U N Q U C G I A
TCVN 8871-1÷6:2011
Xuất bản lần 1
VẢI ĐỊA KỸ THUẬT –
PHẦN 1÷6: PHƢƠNG PHÁP THỬ
Geotextile
PART 1÷6: Standard Test Method
NỘI 2011
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG - Người đăng: Huynh Bao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG 9 10 370