Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận hoán thiện luật pháp về kinh doanh đa cấp ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoanglanktqn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tính cấp thiết của đề tài:
Dù không còn xa lạ đối với thị trường Việt Nam, song bán hàng đa cấp vẫn còn là mới
mẻ trong kinh nghiệm quản lý kinh tế của nhà nước và trong khoa học pháp lý. Chúng ta
đã hao tốn khá nhiều thời gian cho các cuộc tranh luận diễn ra trong giới luật học, giới
doanh nghiệp và các nhà quản lý kinh tế để tìm kiếm thái độ đúng đắn và cơ chế quản lý
hiệu quả đối với hoạt động bán hàng đa cấp. Việc ban hành Luật Cạnh tranh năm 2004,
Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý đối với hoạt
động bán hàng đa cấp và Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày
08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 110/2005/NĐ-CP đã khẳng định
thái độ của nhà nước ta là thừa nhận tính hợp pháp của hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng
thời, các văn bản pháp luật nói trên cũng thiết kế một cơ chế quản lý riêng biệt đối với
hoạt động này bao gồm ba bộ phận cơ bản là tiêu chuẩn hóa các điều kiện của doanh
nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp và người tham gia; quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận
đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, xác định các hành vi bán hàng đa cấp vi phạm pháp
luật và trách nhiệm của người vi phạm. Tuy nhiên, có thể những bài học về quản lý bán
hàng đa cấp mà Việt Nam tham khảo từ các quốc gia khác và những nhận thức từ phía
các cơ quan quản lý nhà nước về bản chất kinh tế - pháp lý của họat động này chưa thực
sự đầy đủ nên còn tồn tại nhiều lúng túng trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật. Vì
thế, cho dù chúng ta đã có được các bộ phận cần thiết để cấu thành cơ chế quản lý hoàn
chỉnh, song sự sắp xếp, tổ chức và liên kết chúng thành một hệ thống liên hoàn, hiệu quả
còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Mặt khác, thực tiễn lại cho thấy hoạt động bán
hàng đa cấp đang phát triển và xuất hiện nhiều phiên bản mới mà trước đây chúng ta
chưa biết đến đòi hỏi phải nghiên cứu.Và dù mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm gần
đây nhưng đã được sự chú ý của dư luận vì bên cạnh những mặt tích cực, nó còn tồn tại
những mặt tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế và xã hội. Trong thời gian
qua, những mặt tiêu cực của kinh doanh đa cấp thể hiện khá rõ, thông qua hàng loạt vi
phạm pháp luật của các doanh nghiệp cũng như người tham gia. Tuy vậy, bản thân
phương thức kinh doanh đa cấp không phải chỉ toàn những mặt tiêu cực mà nó có những
đóng góp nhất định cho xã hội cũng như cho nền kinh tế. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam
hiện nay là kinh tế mở nên yêu cầu hội nhập với các nước trên thế giới là không ...
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tính cấp thiết của đề tài:
Dù không còn xa lạ đối với thị trường Việt Nam, song bán hàng đa cấp vẫn còn là mới
mẻ trong kinh nghiệm quản lý kinh tế của nhà nước và trong khoa học pháp lý. Chúng ta
đã hao tốn khá nhiều thời gian cho các cuộc tranh luận diễn ra trong giới luật học, giới
doanh nghiệp và các nhà quản lý kinh tế để tìm kiếm thái độ đúng đắn và cơ chế quản lý
hiệu quả đối với hoạt động bán hàng đa cấp. Việc ban hành Luật Cạnh tranh năm 2004,
Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý đối với hoạt
động bán hàng đa cấp và Thông tư số 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại ngày
08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 110/2005/NĐ-CP đã khẳng định
thái độ của nhà nước ta là thừa nhận tính hợp pháp của hoạt động bán hàng đa cấp. Đồng
thời, các văn bản pháp luật nói trên cũng thiết kế một cơ chế quản lý riêng biệt đối với
hoạt động này bao gồm ba bộ phận cơ bản là tiêu chuẩn hóa các điều kiện của doanh
nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp và người tham gia; quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận
đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, xác định các hành vi bán hàng đa cấp vi phạm pháp
luật và trách nhiệm của người vi phạm. Tuy nhiên, có thể những bài học về quản lý bán
hàng đa cấp mà Việt Nam tham khảo từ các quốc gia khác và những nhận thức từ phía
các cơ quan quản lý nhà nước về bản chất kinh tế - pháp lý của họat động này chưa thực
sự đầy đủ nên còn tồn tại nhiều lúng túng trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật. Vì
thế, cho dù chúng ta đã có được các bộ phận cần thiết để cấu thành cơ chế quản lý hoàn
chỉnh, song sự sắp xếp, tổ chức và liên kết chúng thành một hệ thống liên hoàn, hiệu quả
còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Mặt khác, thực tiễn lại cho thấy hoạt động bán
hàng đa cấp đang phát triển và xuất hiện nhiều phiên bản mới mà trước đây chúng ta
chưa biết đến đòi hỏi phải nghiên cứu.Và dù mới xuất hiện ở Việt Nam trong vài năm gần
đây nhưng đã được sự chú ý của dư luận vì bên cạnh những mặt tích cực, nó còn tồn tại
những mặt tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ đối với nền kinh tế và xã hội. Trong thời gian
qua, những mặt tiêu cực của kinh doanh đa cấp thể hiện khá rõ, thông qua hàng loạt vi
phạm pháp luật của các doanh nghiệp cũng như người tham gia. Tuy vậy, bản thân
phương thức kinh doanh đa cấp không phải chỉ toàn những mặt tiêu cực mà nó có những
đóng góp nhất định cho xã hội cũng như cho nền kinh tế. Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam
hiện nay là kinh tế mở nên yêu cầu hội nhập với các nước trên thế giới là không thể thiếu.
Vì thế, nước ta cần có pháp luật thừa nhận và điều chỉnh những hành vi kinh doanh mới
mà các nước đã thừa nhận, trong đó có kinh doanh đa cấp. Từ những bức xúc về kinh
doanh đa cấp trên thị trường hiện nay cùng những yêu cầu cấp thiết được đặt ra từ thực
tiễn nên tôi chọn đề tài này .
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
Về mặt khoa học, đưa ra cách nhìn khách quan hơn về kinh doanh đa cấp cũng như gó
p phầnxây dựng và hoàn thiện pháp luật về kinh doanh đa cấp ở Việt Nam.
Tiểu luận hoán thiện luật pháp về kinh doanh đa cấp ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận hoán thiện luật pháp về kinh doanh đa cấp ở Việt Nam - Người đăng: hoanglanktqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận hoán thiện luật pháp về kinh doanh đa cấp ở Việt Nam 9 10 530