Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm QLNN về công chúng

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng.
2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản
lý nhà nước về công chứng và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng và trình Chính phủ chính sách phát triển công chứng;
b) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản
quy phạm pháp luật về công chứng;
c) Quy định chương trình khung đào tạo nghề công chứng, quản lý việc tổ
chức, đào tạo nghề công chứng; ban hành quy chế tập sự hành nghề công chứng;
ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; bổ nhiệm, miễn nhiệm công
chứng viên; cấp thẻ công chứng viên;
d) Hướng dẫn nghiệp vụ công chứng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
công chứng; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công
chứng;
đ) Tổng kết, báo cáo Chính phủ về công chứng;
e) Quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế về công chứng.
3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng
dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao,
cơ quan lãnh sự của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây
gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ công chứng cho viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực
hiện công chứng.
4. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có
trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về
công chứng.

5. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc quản lý nhà nước về công chứng tại địa
phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa
phương để đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về công chứng;
b) Thành lập, giải thể Phòng công chứng; quyết định, thu hồi quyết định cho
phép thành lập Văn phòng công chứng; tổ chức việc cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt
động của Văn phòng công chứng;
c) Bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc ban đầu cho Phòng công
chứng;
d) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công
chứng;
đ) Tổng hợp tình hình và thống kê về công chứng trong địa phương gửi Bộ
Tư pháp.
(Điều 11 Luật công chứng)

...
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG CHỨNG
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng.
2. Bộ pháp chịu trách nhiệm trước Cnh phủ trong việc thực hiện quản
lý nhà nước về công chứng và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng và trình Chính phủ chính sách phát triển công chứng;
b) Ban hành hoặc trình quan nhà nước thẩm quyền ban hành văn bản
quy phạm pháp luật về công chứng;
c) Quy định chương trình khung đào tạo nghề công chứng, quản việc tổ
chức, đào tạo nghề công chứng; ban hành quy chế tập sự hành nghề công chứng;
ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; bổ nhiệm, miễn nhiệm công
chứng viên; cấp thẻ công chứng viên;
d) Hướng dẫn nghiệp vụ công chứng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
công chứng; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công
chứng;
đ) Tổng kết, báo cáo Chính phủ về công chứng;
e) Quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế về công chứng.
3. Bộ Ngoại giao trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng
dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao,
quan lãnh sự của Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài (sau đây
gọi chung quan đại diện Việt Nam nước ngoài) tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ công chứng cho viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực
hiện công chứng.
4. Bộ, quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình
trách nhiệm phối hợp với Bộ pháp trong việc thực hiện quản nhà nước về
công chứng.
Trách nhiệm QLNN về công chúng - Trang 2
Trách nhiệm QLNN về công chúng - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Trách nhiệm QLNN về công chúng 9 10 189