Ktl-icon-tai-lieu

Trọng tài thương mại

Được đăng lên bởi lekhanhlinh6898
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

Phần mở đầu.
Chương 1: Khái quát chung công nhận, thi hành phán quyết của trọng tài trọng tài.
1.1

Khái niệm về Trọng tài nước ngoài

1.2

Khái niệm quyết định của Trọng tài nước ngoài

1.3

Khái niêm công nhận và thi hành

Chương 2: Trật tự công và áp dụng căn cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
2.1 Khái niệm trật tự công
2.2 Nguyên tắc áp dụng căn cứ trật tự công tại điều V(2b) Công ước New York để từ
chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
Chương 3: Thực tiễn áp dụng căn cứ cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài trên thế giới
3.1 Phân biệt giữa trật tự công trong nước và quốc tế
3.2 Thực tiễn áp dụng một số vụ việc cụ thể
Chương 4: Thực tiễn áp dụng căn cứ cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam
4.1 Các căn cứ pháp lý và trình tự, thủ tục
4.2 Thực trạng quy định từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài theo pháp
luật Việt Nam
4.3

Một số vụ việc cụ thể

Chương 5: Hạn chế, khó khăn và đề xuất khắc phục trong việc áp dụng căn cứ trật tự
công để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
5.1 Hạn chế và khó khăn trong việc áp dụng căn cứ trật tự công để từ chối công nhận
và thi hành phán quyết trọng tài
5.2 Đề xuất khắc phục trong việc áp dụng căn cứ trật tự công để từ chối công nhận và
thi hành phán quyết trọng tài
Kết luận
Tài liệu tham khảo

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là một trong những phương thức giải
quyết tranh chấp thương mại phổ biến ở các nước trên thế giới có nền kinh tế thị
trường đang phát triển. Trong hoạt động thương mại thì tranh chấp thường xảy ra và
khi tranh chấp xảy ra thì có nhiều phương thức giải quyết các tranh chấp. Nhưng phần
lớn người ta chọn phương thức giải quyết bằng con đường trọng tài vi lí do là phương
thức giải quyết thương mại bằng con đường trọng tài đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của
mình trong hệ thống giải quyết các phương thức giải quyết các tranh chấp thương mại
bởi vì tố tụng của nó đã mang lại những lợi ít thiết thực cho nhà kinh doanh. Phần lớn
tranh chấp thương mại đầu tư thế giới (trong đó có tranh chấp thương mại quốc tế và
đầu tư nước ngoài) được giải quyết theo con đường trọng tài nếu các bên thương
lượng hoặc hòa giải không thành. Điều này xuất phát từ những ưu việt của hình thức
giải quyết bằng trọng tài so với tòa án: nhanh...
MỤC LỤC
Phần mở đầu.
Chương 1: Khái quát chung công nhận, thi hành phán quyết của trọng tài trọng tài.
1.1 Khái niệm về Trọng tài nước ngoài
1.2 Khái niệm quyết định của Trọng tài nước ngoài
1.3 Khái niêm công nhận và thi hành
Chương 2: Trật tự công áp dụng căn cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
2.1 Khái niệm trật tự công
2.2 Nguyên tắc áp dụng căn cứ trật tự công tại điều V(2b) Công ước New York để từ
chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
Chương 3: Thực tiễn áp dụng căn cứ cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài trên thế giới
3.1 Phân biệt giữa trật tự công trong nước và quốc tế
3.2 Thực tiễn áp dụng một số vụ việc cụ thể
Chương 4: Thực tiễn áp dụng căn cứ cứ trật tự công tại điều V(2b) công ước New
York để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam
4.1 Các căn cứ pháp lý và trình tự, thủ tục
4.2 Thực trạng quy định tchối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài theo pháp
luật Việt Nam
4.3 Một số vụ việc cụ thể
Chương 5: Hạn chế, khó khănđề xuất khắc phục trong việc áp dụng căn cứ trật tự
công để từ chối công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
5.1 Hạn chếkhó khăn trong việc áp dụng căn ctrật tự công để từ chối công nhận
và thi hành phán quyết trọng tài
5.2 Đ xuất khắc phục trong việc áp dụng căn cứ trật tự công để từ chối công nhận và
thi hành phán quyết trọng tài
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Trọng tài thương mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trọng tài thương mại - Người đăng: lekhanhlinh6898
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Trọng tài thương mại 9 10 316