Ktl-icon-tai-lieu

Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

Được đăng lên bởi ntlinh1195
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tư Tưởng Hồ Chí Minh

MỤC LỤC
A- ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................2
B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....................................................................................2
I. Nhận thức của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh
thời đại..................................................................................................................2
1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc............................................2
2. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại............................................3
3. Tính tất yếu của việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại..............3
II. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức
mạnh thời đại........................................................................................................4
1. Sự gắn bó giữa cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản thế giới.......4
2. Vai trò của Đảng trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.5
3. Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ
nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân thế giới và không quên nghĩa vụ quốc tế.............6
4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với tất cả các
nước dân chủ”........................................................................................................7
III. Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo
tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngày nay...............................................7
C- KẾT THÚC VẤN ĐỀ.........................................................................................9
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................10

Đại học Luật Hà Nội

1

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

A- ĐẶT VẤN ĐỀ
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh
sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng đầy gian
khổ, hy sinh và đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Một trong những nguyên
nhân tạo nên thắng lợi đó là chúng ta đã biết kết hợp tài tình sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại. Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động và tích cực
hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải năm vững bài học trên đây, phải
biết kết hợp đúng đắn và khéo léo sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, nhân tố
nội lực và nhân tố ngoại lực để tạo ra tổng hợp lực nhằm thúc đẩy đất nước p...
Tư Tưởng Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
A- ĐẶT VẤN ĐỀ.....................................................................................................2
B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.....................................................................................2
I. Nhận thức của Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh
thời đại..................................................................................................................2
1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc............................................2
2. Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại............................................3
3. Tính tất yếu của việc kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại..............3
II. Nội dung tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc sức
mạnh thời đại........................................................................................................4
1. S gn bó gia cách mng gii phóng dân tộc vi cách mng vô sản thế giới.......4
2. Vai trò của Đảng trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.5
3. Dựa vào sức mình chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước hội chủ
nghĩa, sự ủng hộ của nhân dân thế giới và không quên nghĩa vụ quốc tế.............6
4. Mở rộng tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng “làm bạn với tất cả các
nước dân chủ”........................................................................................................7
III. Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại theo
tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngày nay...............................................7
C- KẾT THÚC VẤN ĐỀ.........................................................................................9
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................10
Đại học Luật Hà Nội
1
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại - Người đăng: ntlinh1195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại 9 10 355