Ktl-icon-tai-lieu

V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng

Được đăng lên bởi phantienminh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
------Số: 2814/BXD-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

V/v kiểm tra công tác nghiệm thu
công trình, báo cáo quản lý chất lượng
công trình xây dựng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 06/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP về qu ản lý ch ất
lượng công trình xây dựng (Nghị định 15/2013/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày
15/4/2013. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông
tư số 10/2013/TT-BXD) để hướng dẫn thực hiện.
Đến nay, các địa phương đang triển khai thực hiện các quy định về kiểm tra công tác
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và tổng hợp, báo cáo về tình hình ch ất lượng
và quản lý chất lượng công trình xây dựng trước ngày 15/12 hằng năm theo quy
định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Qua ph ản ánh
của một số cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương và ki ểm tra của Bộ Xây
dựng cho thấy việc thực hiện các quy định nêu trên ở một số địa phương còn lúng
túng và chưa thống nhất. Để triển khai tốt các quy định này, Bộ Xây d ựng đề nghị
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công vi ệc
sau:
1. Về tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào s ử
dụng:
1.1. Giao cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành rà soát
các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn, l ập danh mục các công trình
trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3,
Khoản 4 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD và g ửi về Bộ Xây d ựng, Bộ qu ản lý
công trình xây dựng chuyên ngành.
1.2. Phân công cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây d ựng chuyên ngành
kiểm tra các công trình thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Khoản 6 Điều 25
Thông tư số 10/2013/TT-BXD; căn cứ thực tế xây dựng tại địa phương, xem xét việc
phân cấp kiểm tra đối với một số công trình cấp III, IV thu ộc trách nhi ệm kiểm tra
của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban nhân
dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban qu ản lý các khu công nghi ệp th ực
hiện.
1.3. Đối với các công trình có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), yêu c ầu
Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghi ệp hướng d ẫn ch ủ
đầu t...
B XÂY D NG
-------
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c l p - T do - H nh phúcĐộ
---------------
S : 2814/BXD-G Đ
V/v ki m tra công tác nghi m thu
công trình, báo cáo qu n lý ch t l ng ượ
công trình xây d ng
Hà N i, ngày 30 tháng 12 n m 2013 ă
Kính g i: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng ươ
Ngày 06/02/2013, Chính ph ban hành Ngh nh 15/2013/N -CP v qu n lý ch t đị Đ
l ng công trình xây d ng (Ngh nh 15/2013/N -CP) có hi u l c thi hành t ngày ượ đị Đ
15/4/2013. B Xây d ng ã ban hành Thông t s 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 đ ư
quy nh chi ti t m t s n i dung v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng (Thông đị ế ượ
t s 10/2013/TT-BXD) h ng d n th c hi n.ư để ư
n nay, các a ph ng ang tri n khai th c hi n các quy nh v ki m tra công tácĐế đị ươ đ đị
nghi m thu a công trình vào s d ng và t ng h p, báo cáo v tình hình ch t l ng đư ư
và qu n lý ch t l ng công trình xây d ng tr c ngày 15/12 h ng n m theo quy ượ ư ă
nh t i Ngh nh 15/2013/N -CP và Thông t s 10/2013/TT-BXD. Qua ph n ánh đị đị Đ ư
c a m t s c quan chuyên môn v xây d ng t i a ph ng và ki m tra c a B Xây ơ ạ đị ươ
d ng cho th y vi c th c hi n các quy nh nêu trên m t s a ph ng còn lúng đị đị ươ
túng và ch a th ng nh t. tri n khai t t các quy nh này, B Xây d ng ngh ư Để đị đề
y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng th c hi n các công vi c ươ
sau:
1. V t ch c th c hi n ki m tra công tác nghi m thu a công trình vào s đư
d ng:
1.1. Giao cho S Xây d ng, S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành rà soát
các công trình ang thi công xây d ng trên a bàn, l p danh m c các công trình đ đị
trên a bàn thu c i t ng ki m tra quy nh t i Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3, đị đố ượ đị
Kho n 4 i u 25 Thông t s 10/2013/TT-BXD và g i v B Xây d ng, B qu n lý Đ ư
công trình xây d ng chuyên ngành.
1.2. Phân công cho S Xây d ng, S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành
ki m tra các công trình thu c i t ng ki m tra quy nh t i Kho n 6 i u 25 đố ượ đị Đ
Thông t s 10/2013/TT-BXD; c n c th c t xây d ng t i a ph ng, xem xét vi c ư ă ế ạ đị ươ
phân c p ki m tra i v i m t s công trình c p III, IV thu c trách nhi m ki m tra đ
c a S Xây d ng, S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành cho y ban nhân
dân c p huy n, Ban qu n lý các khu ô th , Ban qu n lý các khu công nghi p th c đ
hi n.
1.3. i v i các công trình có ngu n v n u t tr c ti p n c ngoài (FDI), yêu c u Đố đầ ư ế ướ
S Xây d ng, S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân c p
huy n, Ban qu n lý các khu ô th , Ban qu n lý các khu công nghi p h ng d n ch đ ướ
u t v vi c ki m tra công tác nghi m thu và kiên quy t yêu c u các ch u t đầ ư ế đầ ư
tuân th quy nh c a pháp lu t v qu n u t xây d ng công trình, qu n lý ch t đị đ ư
l ng công trình xây d ng.ượ
1.4. Ch o các S Xây d ng th c hi n ki m tra công tác nghi m thu a công trình đạ đư
vào s d ng theo trình t và n i dung ki m tra công tác nghi m thu i v i công đố
trình dân d ng, công nghi p s n xu t v t li u xây d ng và h t ng k thu t theo
V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng - Người đăng: phantienminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng 9 10 948