Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1982 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trường Đại học Duy Tân
Khoa Quản trị Kinh doanh

Đề tài:
Vai trò của Ngân sách Nhà nước
trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả
và kiềm chế lạm phát
Môn
: Tài Chính Nhà Nước
GVHD
: Hoàng Thị Xinh
Nhóm 3 – K16QNH4
Thành viên: Lê Thị Kiều Oanh
Phạm Anh Vũ
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trương Nhật Hạ
Đinh Xuân Bình
Lê Vương Vũ

1, Cơ sở lý luận:
1.1 Khái niệm, bản chất, đặc điểm của Ngân sách Nhà nước:

NGÂN SÁCH
NHÀ
NƯỚC ????
- Thể hiện các quan hệ kinh tế
giữa Nhà nước và các chủ thể
trong xã hội.
- Là sự vận động của các nguồn
tài chính gắn liền với quá trình tạo
lập, sử dụng quỹ NSNN phát sinh.

1, Cơ sở lý luận:
Đặc điểm của Ngân sách Nhà nước:
- Gắn liền với quyền lực kinh tế - chính trị của Nhà nước,
được Nhà nước tiến hành trên cơ sở những luật lệ nhất
định
- Luôn gắn chặt với sở hữu Nhà nước, luôn chứa đựng lợi
ích chung, lợi ích công cộng
- Luôn gắn liền với tính giai cấp
- Là một bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia

1, Cơ sở lý luận:

Bản chất của
Ngân sách Nhà nước:

Ngân sách nhà nước là hệ thống các
mối quan hệ kinh tế giữa Nhà nước
và xã hội phát sinh trong quá trình
Nhà nước huy động và sử dụng các
nguồn tài chính nhằm đảm bảo các
nhu cầu thực hiện các chức năng
quản lý và điều hành nền kinh tế xã
hội.

1, Cơ sở lý luận:

- Công cụ huy động nguồn tài chính để đảm
bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước.

VAI TRÒ
CỦA NSNN

- Công cụ điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế, xã
hội của nhà nước.

- Củng cố, tăng cường sức mạnh của bộ
máy Nhà nước, bảo vệ đất nước và giữ gìn
an ninh.

1, Cơ sở lý luận:
1.3 Một số khái niệm khác:

Lạm phát là gì??????

1, Cơ sở lý luận:
1.3 Một số khái niệm khác:

Bình ổn giá là
gì????????

2. Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong việc điều tiết thị
trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát:
2.1 Vai trò điều tiết của NSNN đối với thị trường:

Vai trò điều tiết thị trường Ngân sách nhà nước là công cụ chủ yếu:
- Phân bổ trực tiếp hay gián tiếp các nguồn tài chính quốc gia.
- Định hướng phát triển sản xuất.
- Hình thành cơ cấu kinh tế mới.
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững.

2.1 Vai trò điều tiết của NSNN đối với thị trường:

Chính sách chi
Đầu tư
xây dựng
cơ sở
hạ tầng

Hỗ trợ doanh nghiệp
trong các trường hợp
cần thiết

2.1 Vai trò điều tiết của NSNN đối với thị trường:
2.1.1 Đối với thị trường sức lao động:

Chính sách chi

- Chi cho hoạt động đào tạo
nguồn nhân lực, nâng cao
chất lượng đội ngũ lao động.
- Sử dụng các quỹ trợ cấp
thất nghiệp.
Chính sách thu

- Chính sách thuế thu nhập
cá nhâ...
Trường Đại học Duy Tân
Khoa Quản trị Kinh doanh
Đề tài:
Vai trò của Ngân sách Nhà nước
trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả
và kiềm chế lạm phát
Môn : Tài Chính Nhà Nước
GVHD : Hoàng Thị Xinh
Nhóm 3 – K16QNH4
Thành viên: Lê Thị Kiều Oanh
Phạm Anh
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trương Nhật Hạ
Đinh Xuân Bình
Lê Vương
Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong việc điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát 9 10 663