Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của pháp luật trong Quản lý công

Được đăng lên bởi vobaphong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Vai trò của pháp luật trong quản lý công
Trong hoạt động quản lý công, pháp luật đóng vai trò là công cụ truyền
tải chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến cán bộ,
nhân dân; là hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động của cán bộ công chức,
viên chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm đạt được mục tiêu quản
lý cũng như đảm bảo một xã hội có trật tự, kỷ cương. Xét trên góc độ quản
lý công, có thể thấy pháp luật vừa đóng vai trò là một công cụ quản lý, vừa
là một động lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý. Đánh giá về
vai trò của pháp luật đối với hoạt động quản lý công, có thể xem xét trên các
khía cạnh cụ thể sau:
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức
- Dẫn chứng 1:
Luật CBCC năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010, bao gồm
có 87 Điều, chia thành 10 Chương, quy định về đối tượng, phạm vi CBCC
cũng như những nội dung cơ bản về sử dụng, tuyển dụng, quản lý, đánh giá,
khen thưởng, kỷ luật CBCC.
Luật CBCC quy định rõ nghĩa vụ của CBCC đối với Đảng, với Nhà
nước và nhân dân (Điều 8); Nghĩa vụ của CBCC trong thi hành công vụ
(Điều 9); Nghĩa vụ của CBCC là người đứng đầu (Điều 10). Đồng thời nhằm
xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, góp phần vào việc xây dựng
văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức trong thực thi công vụ, Luật
cũng quy định cụ thể các chuẩn mực về đạo đức công vụ như đạo đức công
chức, văn hóa giao tiếp trong công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân
Có thể thấy sự ra đời của Luật CBCC có một ý nghĩa quan trọng cả về
phương diện lý luận và thực tiễn. Việc ban hành Luật CBCC chính là để đáp
ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân
dân và vì nhân dân, xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu
quả, phù hợp với xu hướng chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành
chính phục vụ.
- Dẫn chứng 2:
Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ
quan HCNN, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của
các cơ quan HCNN; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của CBCCVC
trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC có
phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 Việc ra đời của các văn bản luật nhằm điều chỉnh hoạt động quản lý
nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CBCCVC với vai
trò là những người thi hành pháp luật

2. Tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các cơ quan
HCNN
Điều 12...
Câu 1: Vai trò của pháp luật trong quản lý công
Trong hoạt động quản công, pháp luật đóng vai trò công cụ truyền
tải chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến cán bộ,
nhân dân; hành lang pháp điều chỉnh hoạt động của cán bộ công chức,
viên chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, nhằm đạt được mục tiêu quản
cũng như đảm bảo một hội trật tự, kỷ cương. Xét trên góc độ quản
công, thể thấy pháp luật vừa đóng vai trò một công cụ quản lý, vừa
một động lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý. Đánh giá về
vai trò của pháp luật đối với hoạt động quản lý công, có thể xem xét trên các
khía cạnh cụ thể sau:
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức, viên
chức
- Dẫn chứng 1:
Luật CBCC năm 2008, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010, bao gồm
87 Điều, chia thành 10 Chương, quy định về đối tượng, phạm vi CBCC
cũng như những nội dung bản về sử dụng, tuyển dụng, quản lý, đánh giá,
khen thưởng, kỷ luật CBCC.
Luật CBCC quy định nghĩa vụ của CBCC đối với Đảng, với Nhà
nước nhân dân (Điều 8); Nghĩa vụ của CBCC trong thi hành công vụ
(Điều 9); Nghĩa vụ của CBCC là người đứng đầu (Điều 10). Đồng thời nhằm
xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, góp phần vào việc xây dựng
văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức trong thực thi công vụ, Luật
cũng quy định cụ thể các chuẩn mực về đạo đức công vụ như đạo đức công
chức, văn hóa giao tiếp trong công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân
thể thấy sự ra đời của Luật CBCC một ý nghĩa quan trọng cả về
phương diện lý luận và thực tiễn. Việc ban hành Luật CBCC chính là để đáp
ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân
dân nhân dân, xây dựng một nền hành chính trong sạch, hiệu lực, hiệu
quả, phù hợp với xu hướng chuyển từ nền hành chính quản lý sang nền hành
chính phục vụ.
- Dẫn chứng 2:
Ngày 02/8/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
129/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế văn hoá công s tại các
quan HCNN, nhằm bảo đảm tính trang nghiêm hiệu quả hoạt động của
các cơ quan HCNN; Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của CBCCVC
trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCCVC có
phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Việc ra đời củac văn bản luật nhằm điều chỉnh hoạt động quản
nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CBCCVC với vai
trò là những người thi hành pháp luật
Vai trò của pháp luật trong Quản lý công - Trang 2
Vai trò của pháp luật trong Quản lý công - Người đăng: vobaphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vai trò của pháp luật trong Quản lý công 9 10 637