Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT

Được đăng lên bởi univertsity
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thảo luận về sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng dân sự, các đại biểu Quốc hội đề nghị Viện kiểm sát
nên tham gia quá trình tố tụng dân sự.
Sáng 22/3, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự.
Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc
hội, Lê Thị Thu Ba trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.
Ða số đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo nên có sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng
dân sự, tuy nhiên việc tham gia ở mức nào, tham gia đến đâu là vấn đề cần làm rõ.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiểm sát viên tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ
việc dân sự là để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động
xét xử của tòa án nhằm bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước...
Tuy nhiên, do tính chất của phiên tòa, phiên họp có khác nhau nên không thể quy định trách
nhiệm của kiểm sát viên khi tham gia tại mỗi giai đoạn như nhau. Do đó, dự thảo đã được chỉnh lý
để vừa bảo đảm điều kiện để Viện kiểm sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong tố
tụng dân sự, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự phù hợp với từng
giai đoạn tố tụng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong thời gian
qua cho thấy, quy định về sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự đã bộc lộ những hạn
chế, bất cập, chưa tạo điều kiện cho Viện kiểm sát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của
mình.
Trong khi đó, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tự chứng minh để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình trước tòa án; thu nhập của đa số người dân còn thấp, chưa thể mời Luật sư
bảo vệ quyền lợi cho mình. Do vậy, cần quy định viện kiểm sát có thẩm quyền tham gia phiên tòa,
phiên họp còn tham gia tất cả hay khi chỉ tham gia khi cần thiết sẽ phải căn cứ vào yêu cầu công
việc, điều kiện thực tiễn của ngành kiểm sát và tính chất, đối tượng của vụ án dân sự. Việc xác
định trường hợp nào là cần thiết thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Theo đại biểu Vũ Duy Hòa (Thanh Hóa), cần khôi phục lại quy định Viện Kiểm sát tham gia tất cả
các phiên tòa, phiên họp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả, bảo vệ lợi ích củ...
Thảo luận về sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng dân sự, các đại biểu Quốc hội đề nghị Viện kiểm sát
nên tham gia quá trình tố tụng dân sự.
Sáng 22/3, Quốc hội làm vic tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau
của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự.
Quốc hội đã nghey viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ch nhiệm Ủy ban pháp của Quốc
hội, Thị Thu Ba trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.
Ða số đại biểu Quốc hội tán thành với dự thảo nên có stham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng
dân sự, tuy nhiên việc tham gia ở mức nào, tham gia đến đâu là vấn đề cần làm rõ.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kiểm sát viên tham gia các phiên tòa, phiên họp giải quyết v
việc dân sự là để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động
xét xử của a án nhằm bảo đảm tuân thđúng pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc dân sự,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước...
Tuy nhiên, do tính chất của phiên tòa, phiên họp khác nhau nên không thể quy định trách
nhiệm của kiểm sát viên khi tham gia tại mỗi giai đoạn như nhau. Do đó, dự thảo đã được chỉnh lý
để vừa bảo đảm điều kiện để Viện kiểm sát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong tố
tụng dân sự, vừa bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp của các bên đương sự phù hợp với từng
giai đoạn tố tụng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thực tiễn thi hành Bộ luật tố tụng dân s trong thời gian
qua cho thấy, quy định về sự tham gia của Viện kiểm sát trong tố tụng dân sự đã bộc lộ những hạn
chế, bất cập, chưa tạo điều kiện cho Viện kim sát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của
mình.
Trong khi đó, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tự chứng minh để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của mình trước tòa án; thu nhập của đa số người dân còn thấp, chưa thể mời Luật sư
bảo vệ quyền lợi cho mình. Do vậy, cần quy định viện kiểm sát có thẩm quyền tham gia phiên tòa,
phiên họp còn tham gia tất cả hay khi chỉ tham gia khi cần thiết sẽ phải căn cứ vào yêu cầu công
việc, điều kiện thực tiễn của ngành kiểm sát tính chất, đối tượng ca vụ án dân sự. Việc xác
định trường hợp nào là cần thiết thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Theo đại biểu Vũ Duy Hòa (Thanh Hóa), cần khôi phục lại quy định Viện Kiểm sát tham gia tất cả
các phiên a, phiên họp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả, bảo v lợi ích của Nhà
nước, của tập thể và lợi ích của công dân.
Ðại biu Hòa cho rằng, dân s việc của đôi bên nhưng việc tự định đoạt của đôi bên hoặc khi
đôi bên không tự thỏa thuận được mà phải do tòa án giải quyết thì phải đúng với đường lối, chính
sách pháp luật, phù hợp với phong tục, truyền thống đạo đức hội. Vì thế, kiểm sát việc
tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự là tất yếu khách quan, nhằm đảm bảo pháp
VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT - Trang 2
VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT - Người đăng: univertsity
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA VIỆN KIỂM SÁT 9 10 463