Ktl-icon-tai-lieu

Văn bản pháp luật Tố Tụng Hành Chính Tổng hợp

Được đăng lên bởi andushop3892
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 1854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUỐC HỘI
________
Luật số:
64/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

LUẬT
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ,
quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền
và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự,
thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Điều 2. Hiệu lực của Luật tố tụng hành chính
1. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng hành chính
trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng hành chính do
cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành ở
nước ngoài.
3. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ án hành chính
có yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối tượng được
hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự
theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên thì nội dung vụ án hành chính có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức đó
được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ
chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định
về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với
một hoặc một số đối tượng cụ thể.
2. Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ
chức khác hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó thực hiện hoặc
không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
1

3. Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là văn bản thể hiện dưới hình thức quyết định
của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc th...
QUỐC HỘI
________
Luật số:
64/2010/QH12
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
LUẬT
TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hhội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật tố tụng hành chính.
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định những nguyên tắc bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ,
quyền hạn trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền
nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, nhân, quan, tổ chức có liên quan; trình tự,
thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết
khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.
Điều 2. Hiệu lực của Luật tố tụng hành chính
1. Luật tố tụng hành chính được áp dụng đối với mọi hoạt động tố tụng hành chính
trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Luật ttụng hành chính được áp dụng đối với hoạt động tố tụng hành chính do
quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành
nước ngoài.
3. Luật tố tụng nh chính được áp dụng đối với việc giải quyết vụ án hành chính
yếu tố nước ngoài; trường hợp điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế thuộc đối tượng được
hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao hoặc các quyền ưu đãi, miễn trlãnh sự
theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam
là thành viên thì nội dung vụ án hành chính có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức đó
được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Quyết định nh chính văn bản do quan hành chính nhà nước, quan, tổ
chức khác hoặc người thẩm quyền trong các quan, tổ chức đó ban hành, quyết định
về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản hành chính được áp dụng một lần đối với
một hoặc một số đối tượng cụ thể.
2. Hành vi hành chính hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ
chức khác hoặc của người thẩm quyền trong quan, tổ chức đó thực hiện hoặc
không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
1
Văn bản pháp luật Tố Tụng Hành Chính Tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn bản pháp luật Tố Tụng Hành Chính Tổng hợp - Người đăng: andushop3892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
Văn bản pháp luật Tố Tụng Hành Chính Tổng hợp 9 10 421