Ktl-icon-tai-lieu

yêu xây dựng

Được đăng lên bởi dieu-dieu1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1779 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG

ThS LÊ MINH LƯU

PHẦN I

LUẬT XÂY DỰNG

NỘI DUNG CHÍNH:
CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NHỮNG
QUY ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT XÂY DỰNG
§1.1 – Thực trạng tình hình xây dựng hiện nay và sự cần thiết ban hành
luật xây dựng.
§1.2 – Sự cần thiết và quan điểm chỉ đạo xây dựng luật Xây dựng.
§1.3 – Kết cấu của luật Xây dựng.
§1.4 – Những quy định chung.

CHƯƠNG 2: QUY HOẠCH XÂY DỰNG
§2.1 – Những vấn đề chung.
§2.2 – Quy hoạch chung xây dựng đô thị.
§2.3 – Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
§2.4 – Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

CHƯƠNG 3: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
§3.1 – Dự án đầu tư xây dựng công trình.
§3.2 – Nội dung dự án đầu tư xây dựng (điều 37).
§3.3 – Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (điều 39, 43, 45).
§3.4 – Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư (điều 44).

CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG
§4.1 – Khảo sát xây dựng (điều 47, 48).
§4.2 – Thiết kế xây dựng (điều 52, 53, 54, 55).

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
§5.1 – Các trường hợp không cần giấy phép xây dựng (điều 62).
§5.2 – Điều kiện khởi công (điều 72).
§5.3 – Điều kiện thi công xây dựng công trình (điều 73).
§5.4 – Yêu cầu của giám sát thi công xây dựng (điều 88).
§5.5 – Xây dựng công trình đặc thù (điều 92, 93, 94).

CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
_1_

BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG

ThS LÊ MINH LƯU

§6.1 – Lựa chọn nhà thầu xây dựng (điều 96, 97, 98).
§6.2 – Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (điều 107, 108, 109).

CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG
(Điều 111, 112 chương VII)
§7.1 – Nội dung.
§7.2 – Cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng.

_2_

BÀI GIẢNG LUẬT XÂY DỰNG

ThS LÊ MINH LƯU

CHƯƠNG 1
SỰ CẦN THIẾT, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NHỮNG QUY
ĐỊNH CHUNG CỦA LUẬT XÂY DỰNG

§1.1 – Thực trạng tình hình xây dựng hiện nay và sự cần thiết ban
hành luật xây dựng.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lĩnh vực đầu tư XD nói chung và
ngành xây dựng đã có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt
− Khối lượng vốn đầu tư ngày càng lớn: Vốn nhà nước hàng năm chiếm trên
30% số chi ngân sách.
− Cơ sở vất chất kỹ thuật được phát triển: góp phần làm thay đổi diên mạo đô
thị và nông thôn Việt Nam.
− Nhiều lĩnh vực hoạt động xây dựng như khảo sát thiết kế công trình, thi
công xây dựng đã có bước trưởng thành nhanh chóng: Cầu đường, nhà cao tầng,
xử lý móng, bê tông....
− Hệ thống văn bản pháp luật chính sách quản lý, tiêu chuẩn định mức, ngày
càng được bổ sung góp phần:
+ Phục vụ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước vế xây dựng.
+ Thúc...
BÀI GING LUT XÂY DNG ThS LÊ MINH LƯU
_ 1 _
P
P
H
H
N
N
I
I
LUT XÂY DNG
NI DUNG CHÍNH:
CHƯƠNG 1: S CN THIT, QUAN ĐIM CH ĐẠO VÀ NHNG
QUY ĐỊNH CHUNG CA LUT XÂY DNG
§1.1 – Thc trng tình hình xây dng hin nay và s cn thiết ban hành
lut xây dng
.
§1.2 – S cn thiết và quan đim ch đạo xây dng lut Xây dng.
§1.3 – Kết cu ca lut Xây dng.
§1.4 – Nhng quy định chung.
CHƯƠNG 2: QUY HOCH XÂY DNG
§2.1 – Nhng vn đề chung.
§2.2 – Quy hoch chung xây dng đô th.
§2.3 – Quy hoch chi tiết xây dng đô th.
§2.4 – Quy hoch xây dng đim dân cư nông thôn.
CHƯƠNG 3: D ÁN ĐẦU TƯ XÂY DNG CÔNG TRÌNH
§3.1 – D án đầu tư xây dng công trình.
§3.2 – Ni dung d án đầu tư xây dng (điu 37).
§3.3 – Qun lý d án đầu tư xây dng công trình (điu 39, 43, 45).
§3.4 – Quyn và nghĩa v ca người quyết định đầu tư (điu 44).
CHƯƠNG 4: KHO SÁT THIT K XÂY DNG
§4.1 – Kho sát xây dng (điu 47, 48).
§4.2 – Thiết kế xây dng (điu 52, 53, 54, 55).
CHƯƠNG 5: XÂY DNG CÔNG TRÌNH
§5.1 – Các trường hp không cn giy phép xây dng (điu 62).
§5.2 – Điu kin khi công (điu 72).
§5.3 – Điu kin thi công xây dng công trình (điu 73).
§5.4 – Yêu cu ca giám sát thi công xây dng (điu 88).
§5.5 – Xây dng công trình đặc thù (điu 92, 93, 94).
CHƯƠNG 6: LA CHN NHÀ THU VÀ HP ĐỒNG XÂY DNG
yêu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
yêu xây dựng - Người đăng: dieu-dieu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
yêu xây dựng 9 10 480