Ktl-icon-tai-lieu

10 câu nói bất hủ của bill gate

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trước khi về hưu vào tháng 7/2008, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên

dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghi ệp. Bi ết đâu nh ờ h ọc h ỏi
những lời khuyên bổ ích này, một ngày nào đó b ạn sẽ trở thành m ột Bill Gates
thứ hai?
1. “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”

-> Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này ch ứ? B ạn không bao
giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện t ại, vì
thế hãy cố gắng thích nghi.
2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. M ọi ng ười chỉ
trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng v ề
bản thân.”
-> Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó kh ăn cho công vi ệc c ủa b ạn. Đừng
quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là b ạn đạt được
gì, chứ không phải là lòng tự trọng.
3. “Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi t ốt
nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp l ớn có đi ện tho ại
gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.”
-> Thường thường, bạn không thể giàu có nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp trung
học. Tuy nhiên, để trở thành một nhà quản lý cấp cao, b ạn cần có c ả hai: b ằng
tốt nghiệp trung học và tiền bạc.
4. “Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến
khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta
thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền.”
-> Đừng than vãn rằng sếp của bạn khó tính quá. Khi ngồi trên gh ế nhà
trường, lúc gặp khó khăn trong học tập thì có giáo viên giúp đỡ bạn. Tuy nhiên,
nếu lúc đó bạn lại cảm thấy mọi khó khăn bạn gặp phải đều do nh ững yêu c ầu
quá nghiêm khắc từ phía giáo viên, thì bạn đừng nên đi làm. Đơn giản là vì n ếu
không có những yêu cầu nghiêm khắc từ phía công ty, thì ch ắc ch ắn b ạn s ẽ
không làm gì và nhanh chóng thất nghiệp. Và lúc này c ũng s ẽ không có ai giúp
đỡ bạn cả.
5. “Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không ph ải l ỗi c ủa
bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ta thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút
kinh nghiệm từ chúng.”

-> Đừng quy thất bại của bạn cho định mệnh. Tất cả những gì b ạn cần hiện
giờ là giữ bình tĩnh và bắt đầu lại từ đầu.
6. “Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng "đáng chán" như bây
giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ
và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy tr ước khi
cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn
nắp đi đã.”
-> Bạn nên thể hiện lòng biết ơn của mình với bố mẹ vì đã d...
Tr cướ khi v h u vào tháng 7/2008, Bill Gates ã a ra 10 l i khuyên ư đ đư
dành cho các b n thanh niên trên con ng l p nghi p. Bi t âu nh h c h i đườ ế đ
nh ng l i khuyên b ích này, m t ngày nào ó b n s tr thành m t Bill Gates đ
th hai?
1. “Cu c s ng v n không công b ng - Hãy t p quen d n v i i u ó.” đ đ
-> Th gi i không bao gi công b ng. B n bi t i u này ch ? B n không baoế ế đ
gi có th thay i c th gi i. S b t công luôn t n t i trong xã h i hi n t i, đổ ế
th hãy c g ng thích nghi.ế
2. Không ai quan tâm n lòng t tr ng c a b n âu. M i ng i chđế đ ườ
trông i b n t c i u ó tr c khi b n c m th y hài lòng vđợ đạ đượ đ đ ướ
b n thân.”
-> Lòng t tr ng thái quá có th s gây khó kh n cho công vi c c a b n. ng ă Đừ
quá cao lòng t tr ng c a mình i u ng i ta quan tâm b n t cđề đ ườ đ đượ
gì, ch không ph i là lòng t tr ng.
3. “B n s không th ki m c 40.000 USD/n m ngay sau khi t t ế đượ ă
nghi p trung h c. B n c ng không m t ông s p l n i n tho i ũ ế đ
g n trên ô tô cho n khi b n ki m c hai th ó.” đế ế đượ đ
-> Th ng th ng, b n không th giàu n u ch v a m i t t nghi p trungườ ườ ế
h c. Tuy nhiên, tr thành m t nhà qu n lý c p cao, b n c n có c hai: b ngđể
t t nghi p trung h c và ti n b c.
4. “N u b n ngh r ng giáo viên c a mình th t h c ám thì hãy i nế ĩ đợ đế
khi b n làm vi c d i tr ng m t ông ch . R i b n s th y v i ông ta ướ ư
thì không có khái ni m nhi m k n m quy n.”
-> ng than vãn r ng s p c a b n khó tính quá. Khi ng i trên gh nhàĐừ ế ế
tr ng, lúc g p khó kh n trong h c t p thì có giáo viên giúp b n. Tuy nhiên,ườ ă đỡ
n u lúc ó b n l i c m th y m i khó kh n b n g p ph i u do nh ng yêu c uế đ ă đ
quá nghiêm kh c t phía giáo viên, thì b n ng nên i làm. n gi n là vì n u đừ đ Đơ ế
không nh ng yêu c u nghiêm kh c t phía công ty, thì ch c ch n b n s
không làm gì và nhanh chóng th t nghi p. Và lúc này c ng s không có ai giúp ũ
b n c .đỡ
5. “N u nh b n làm r i tung m i chuy n lên thì ó không ph i l i c aế ư đ
b m b n, th nên ng ta thán v l i l m c a b n, hãy rút ế đừ
kinh nghi m t chúng.”
10 câu nói bất hủ của bill gate - Trang 2
10 câu nói bất hủ của bill gate - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 câu nói bất hủ của bill gate 9 10 611