Ktl-icon-tai-lieu

101 bí quyết chế biến món ăn hải sản.

Được đăng lên bởi 20134674
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. CHAÛ TOÂM VAØ BAO TÖÛ CAÙ
+ Nguyeân lieäu:
 Bao töû caù loaïi khoâ: 50g
 Toâm xay (giaõ) nhuyeãn: 300g
 Loøng traéng tröùng gaø: 2 tröùng
 Boät ngoït, muoái, daàu meø, tieâu, boät naêng
+ Caùch laøm:
1. Duøng daàu aên chieân chín bao töû caù, sau ñoù
duøng muoái röûa saïch laïi.
2. Toâm xay, cho muoái, boät ngoït, daàu meø, tieâu
vaøo troän ñeàu.
3. Bao töû caù caét hình haït löïu, cho vaøo cuøng vôùi
toâm xay, roài voø vieân haáp 15 phuùt.
4. Cho boät naêng, loøng traéng tröùng vaøo noài, cho
theâm moät ít nöôùc vaøo, naáu treân löûa vöøa cho
seàn seät laïi, roài röôùi leân maët toâm vaø bao töû
caù.
2. SOØ CHIEÂN
+ Nguyeân lieäu:
 Soø huyeát (hoaëc haøu) loaïi lôùn, ñaõ taùch voû:
500g
 Daàu haøu: 250g
 Nöôùc duøng gaø (hoaëc nöôùc xoát thòt gaø): 50ml
 Röôïu hoa ñieâu: 50ml
5

 Muoái, ñöôøng vaø göøng
 Tinh boät gaø: 5g
+ Caùch laøm:
1. Tröôùc tieân, ñem soø röûa saïch baèng nöôùc aám,
sau ñoù ñeå qua moät beân cho raùo nöôùc.
2. Baéc noài leân beáp, cho moät ít daàu vaøo, roài cho
göøng vaøo phi thôm. Keá ñoù cho moät ít röôïu
vaøo, cho nöôùc duøng gaø (hoaëc nöôùc xoát thòt
gaø), tinh boät gaø vaøo roài neâm gia vò. Sau ñoù
cho soø vaøo, naáu treân löûa nhoû ñeán khi chín,
roài boû nöôùc ñi.
3. Baéc noài khaùc leân, cho moät ít daàu vaøo roài cho
soø vaøo chieân laø ñöôïc.
3. MÖÏC OÁNG XAØO ÑOÏT CAÛI XANH
+ Nguyeân lieäu:
 Ñoït caûi xanh (ngoàng caûi): 500g
 Möïc oáng: 250g
 Göøng baêm: 2 muoãng
 Röôïu traéng: 2 muoãng
 Nöôùc töông loaïi thöôïng haïng: 1 muoãng
 Muoái, boät ngoït, ñöôøng vaø boät naêng
+ Caùch laøm:
1. Ñoït caûi xanh caét khuùc khoaûng 5cm vaø röûa
saïch. Caét nhöõng ñöôøng cheùo treân nhöõng
6

mieáng möïc ñeå taïo thaønh nhöõng boâng hoa.
Sau ñoù cho möïc vaøo moät caùi toâ, cho muoái,
boät ngoït, ñöôøng, nöôùc töông vaø boät naêng
vaøo roài troän ñeàu, öôùp 5 phuùt.
2. Baéc noài leân beáp, cho moät ít daàu aên vaøo, keá
ñoù cho göøng vaøo phi thôm, roài cho möïc vaøo
xaøo cho ñeán khi nhöõng mieáng möïc cong laïi.
Cho ñoït caûi xanh vaøo, theâm moät ít röôïu vaøo
roài xaøo ñeán khi chín.
+ Trình baøy: Ñeå thöùc aên ra ñóa vaø trang trí leân
moùn aên hai con böôùm ñöôïc tæa baèng cuû caø roát.
4. CAÙ CÔM TRAÉNG XAØO TOÂM KHOÂ
+ Nguyeân lieäu:
 Caù côm traéng: 250g
 Toâm khoâ: 50g
 Boâng heï: 50g
 Naám ñoâng coâ: 1 caùi
 Göøng: 150g
 Caø roát: ½ cuû
 Daàu meø: 1 muoãng caø pheâ
 Boät naêng: 2 muoãng caø pheâ
 Loøng ñoû tröùng gaø: 1 tröùng
 Röôïu traéng: 2 muoãng caø pheâ
 Göøng caét sôïi, boät ngoït, ...
1. CHAÛ TOÂM VAØ BAO TÖÛ CAÙ
+ Nguyeân lieäu:
Bao töû caù loaïi khoâ: 50g
Toâm xay (giaõ) nhuyeãn: 300g
Loøng traéng tröùng gaø: 2 tröùng
Boät ngoït, muoái, daàu meø, tieâu, boät naêng
+ Caùch laøm:
1. Duøng daàu aên chieân chín bao töû caù, sau ñ
duøng muoái röûa saïch laïi.
2. Toâm xay, cho muoái, boät ngoït, daàu meø, tieâu
vaøo troän ñeàu.
3. Bao töû caù caét hình haït löïu, cho vaøo cuøng vôùi
toâm xay, roài voø vieân haáp 15 phuùt.
4. Cho boät naêng, loøng traéng tröùng vaøo noài, cho
theâm moät ít nöôùc vaøo, naáu treân löûa vöøa cho
seàn seät laïi, roài röôùi leân maët toâm v bao töû
caù.
2. SOØ CHIEÂN
+ Nguyeân lieäu:
Soø huyeát (hoaëc haøu) loaïi lôùn, ñaõ taùch voû:
500g
Daàu haøu: 250g
Nöôùc duøng gaø (hoaëc nöôùc xoát thòt gaø): 50ml
Röôïu hoa ñieâu: 50ml
5
101 bí quyết chế biến món ăn hải sản. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
101 bí quyết chế biến món ăn hải sản. - Người đăng: 20134674
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
101 bí quyết chế biến món ăn hải sản. 9 10 508