Ktl-icon-tai-lieu

500 điều cấm kị trong cuộc sống

Được đăng lên bởi Nguyen van Chuong
Số trang: 200 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 3 lần
500 ®iÒu cÊm kþ
trong cuéc sèng hiÖn ®¹i

hoµng b¾c
biªn so¹n

500

®iÒu cÊm kþ
trong
cuéc sèng hiÖn ®¹i

nhµ xuÊt b¶n thanh niªn
1999
lêi nãi ®Çu

2

263

264

Cuéc sèng thËt mu«n mµu mu«n vÎ. Kinh tÕ ph¸t triÓn, ®êi sèng n©ng
cao, x· héi v¨n minh, nh©n lo¹i tiÕn bé vµ còng kh«ng Ýt ®iÒu phøc t¹p. Cã nh÷ng
®iÒu tõ xa ®Õn nay ngêi ta vÉn lµm, vÉn cho lµ hay, lµ ®óng, nay qua cuéc sèng
thùc, khoa häc l¹i nãi r»ng kh«ng nªn lµm v× kh«ng cã lîi cho søc khoÎ. VÝ dô
nh ¨n c¬m xong uèng mét chÐn níc chÌ lµ chuyÖn c¶ ngµn n¨m nay ai còng lµm
nh vËy, hay nh sau b÷a c¬m cã Ýt tr¸i c©y lµ ®iÒu mong mái cña nhiÒu gia ®×nh
hoÆc thó g× b»ng ®îc uèng cèc bia íp l¹nh. VËy mµ cuèn s¸ch nµy l¹i nãi lµ
kh«ng nªn, lµ kiªng kþ.Sao vËy ?
Trong cuèn “ S¸ch cho mäi nhµ ” (N.X.B. Phô N÷ 1997) t«i ®· giíi
thiÖu c¶ mét ch¬ng nãi vÒ “ BÖnh v¨n minh trong x· héi ®¬ng ®¹i ”.Trong
cuèn s¸ch nµy, t«i tËp hîp vµ giíi thiÖu víi b¹n ®äc“ 500 ®iÒu cÊm kþ trong
cuéc sèng hiÖn ®¹i ” víi mong muèn gióp c¸c b¹n sèng khoÎ h¬n, sèng l©u
h¬n, sèng h¹nh phóc h¬n.
Hµ Néi, mïa Xu©n n¨m 1999
Hoµng B¾c

phÇn 1

trÎ th¬ vµ
nh÷ng ®iÒu cÊm kþ

3

263

264

1- kh«ng nªn coi thêng
viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ
Cã nh÷ng bµ mÑ trÎ cã rÊt nhiÒu s÷a, nhng l¹i ®i häc thãi quen lµm ®Ñp cña ng êi níc ngoµi, kh«ng chÞu cho con bó. §ã thËt lµ mét ®iÒu ®¸ng tiÕc.
VÒ mÆt miÔn dÞch häc, dinh dìng häc, sinh lý vµ t©m lý häc, s÷a mÑ ®Òu cã c«ng
n¨ng ®Æc biÖt. S÷a mÑ cã chÊt dinh dìng cao, cã mét tû lÖ pr«tªin, chÊt bÐo, chÊt ®êng rÊt
c©n ®èi, rÊt dÔ hÊp thu. S÷a mÑ cßn cã hµm lîng men gióp cho viÖc tiªu ho¸ vµ mét sè lín
chÊt kh¸ng thÓ ®Ò kh¸ng bÖnh tËt. Trong s÷a mÑ cã hµm lîng lín vitamin nh vitamin D, E
v.v...cã thÓ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn c«ng n¨ dìng cho trÎ, cho nªn rÊt thÝch cho s÷a bß vµo
ch¸o, vµo bét cho con ¨n, kú thùc c¸ch lµm nh vËy lµ kh«ng khoa häc.
Cã b¸c sÜ ngêi níc ngoµi ®· lµm thÝ nghiÖm, sau khi ®æ lÉn s÷a bß vµo ch¸o, theo
dâi ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau, kÕt qu¶ thÊy phÇn lín vitamin A ®· bÞ mÊt. Ngµnh thùc
phÈm häc ®· tõng nªu nguyªn lý, vitamin A kh«ng thÓ hçn hîp víi tinh bét. NÕu ®øa trÎ
cø trêng kú ¨n uèng thiÕu vitamin A th× chóng sÏ chËm lín, th©n thÓ suy nhîc, nay èm mai
®au. Cho nªn khi nu«i trÎ, tèt nhÊt lµ cho ¨n riªng s÷a vµ ch¸o.
12- kh«ng nªn
cho trÎ uèng s÷a bß lóc ®ãi
Cã nh÷ng bËc cha mÑ ngµy nµo còng cho con uèng mét cèc s÷a bß lóc cßn ®ang ®ãi.
Hä cho r»ng nh vËy lµ t¨ng thªm chÊt dinh dìng cho trÎ, kú thùc th× kh«ng ph¶i nh vËy.
Bëi v× khi trÎ ®ang ®ãi mµ uèng s÷a bß th× nhu ®éng ruét ...
500 ®iÒu cÊm kþ
trong cuéc sèng hiÖn ®¹i
500 điều cấm kị trong cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 điều cấm kị trong cuộc sống - Người đăng: Nguyen van Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
200 Vietnamese
500 điều cấm kị trong cuộc sống 9 10 346