Ktl-icon-tai-lieu

Bài 08: Triết học đại thừa Phật giáo

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4079 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 08: Triết Học Đại Thừa Phật Giáo
Thầy Lệ Thọ
Đại chúng bộ (zh. 大眾部, sa. mahāsāṅghika) là thuật ngữ chỉ phái “đại chúng”, phần lớn, đa số
của Tăng-già, là một trong hai trường phái Tiểu thừa, được tách ra trong Đại hội kiết tập kinh
điển Phật giáo lần thứ hai tại Tỳ-xá-ly.

I. Định nghĩa:
Đại chúng bộ (zh. 大眾部, sa. mahāsāṅghika) là thuật ngữ chỉ phái “đại chúng”, phần lớn, đa số của
Tăng-già, là một trong hai trường phái Tiểu thừa, được tách ra trong Đại hội kiết tập kinh điển Phật
giáo lần thứ hai tại Tỳ-xá-ly. Trong hội nghị này, Đại chúng bộ có năm quan điểm riêng về tính chất
của một A-la-hán và mười điều bị coi là trái với giới luật. Theo một thuyết khác thì Đại hội kiết tập
kinh điển Phật giáo lần thứ ba tại Hoa Thị thành (sa. pāṭaliputra) mới là lần đánh dấu sự xuất hiện của
Đại chúng bộ.
Các vị thuộc Đại chúng bộ xem đức Phật là con người siêu thế, với thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Đó
là khái niệm đầu tiên dẫn đến quan điểm “Phật siêu việt” sau này của Đại thừa Phật giáo[1]. Đại chúng
bộ xem đức Phật là sống vô tận, đã đạt Nhất thiết trí, toàn năng, thể nhập đại định vĩnh cửu. Và đoàn
thể tăng già là ứng hóa thân của chư Phật nhằm đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ.

II. Phát triển bộ phái:
Một trăm năm sau ngày Đức Phật Nhập Niết Bàn, kiết tập kinh điển lần thứ 2 được diễn ra để thảo
luận về giới luật vì có những thay đổi về môi trường truyền giáo lúc này đã mở rộng ra và phụ thuộc
vào tập quán nơi các tỳ kheo trú ngụ và tu tập. Số các vị tỳ kheo có uy tín và cao tuổi[2] cương quyết
giữ lại mọi giới luật như cũ, trong khi các vị tỳ kheo ít tuổi hơn lại yêu cầu thay đổi một số giới luật.
Thuyết phục nhau không thành, các vị tỳ kheo trẻ tuổi bỏ đại hội và thành lập một nhóm riêng là Đại
Chúng Bộ.
Trong 2 tác phẩm “A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa luận” và “Dị Bộ Tông Luân luận” ghi rằng: “trong
một kỳ Bố tát, Đại Thiên công khai đưa ra 5 quan điểm của mình tạo thành sự tranh cãi trong chúng
tăng, dẫn đến một cuộc hội nghị rộng rãi để quyết nghị 5 việc mà Đại Thiên đưa ra đúng hay sai. Kết
quả hội nghị bất thành, không thống nhất ý kiến, cuối cùng đã phân chia Phật giáo thành hai bộ phái
Thượng tọa bộ (Sthāvira) và Đại chúng bộ (Mahāsamghika)[3].

Đề cập đến sự kiện rạn nứt, phân chia Phật giáo thành hai hệ phái Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ, trên
thực tế có hai nguồn sử liệu khác nhau cùng đề cập đến vấn đề này. Nguồn sử liệu của Phật giáo Nam
truyền thì cho rằng “mười điều phi pháp”[4] là vấn đề tranh cãi giữa hai phái, tạo thành sự chia rẽ của
tăng đ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 08: Triết học đại thừa Phật giáo - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài 08: Triết học đại thừa Phật giáo 9 10 427