Ktl-icon-tai-lieu

Bài ca tạ ơn

Được đăng lên bởi KO O OK
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi Ca Taï Ôn
Lm. Duy Thieân


    

Gm

C

F

3

    
3

Dm





 
daâng.
moâng.
F

 

Baøi ca taï
Baøi ca taï





con
sinh

  

  

ÑK:

3

3

D7

  

  
3

Gm





Bb





3





A

   
3







 
3

3

G

con ñi trong tin


 
A

nôi



A7







3

 

D

  


  

cho



Danh

Ngöôøi.
3



Chuùa



raïng

Ñeå

Em

con
linh



cheát
cheát

   



D


G



      

3

ñi trong

D



ngôøi.



an



hình.
tình.




 

F#m

con, ñeå



  

Em

3

con ñi loan Tin





treân thaäp
cho aân
3

G

   

con

 
Dm

3





yeâu ñaép xaây cuoäc ñôøi thaém töôi. Ñeå

ñöôïc bieát ôn

A7

lai

      


3

A

3

ôn, xin taï ôn Ngöôøi ñaõ
vì yeâu
ôn, xin taï ôn Ngöôøi chaáp nhaän hy

ngöôøi, ñaõ
vì thöông
mình, chaáp nhaän ñieâu
Em

Dm

Xin taï ôn Thieân Chuùa hoàng aân chan chöùa ñaõ ban xuoáng cho


    




ôn con xin haùt taï
ôn con xin haùt taï

sinh xuoáng laøm
queân caû thaân

D

3

    

  

Taï ôn Thieân Chuùa ñaõ ban cho
Taï ôn Thieân Chuùa ñaõ ban cho

Taï ôn Thieân Chuùa ñaõ ban cho con moät ñôøi hieán
Trôøi maây baùt ngaùt nuùi non chaäp chuøng bieån caû meânh

Gm

3

3

3

   

con bieát bao hoàng aân.
ñôøi bieát bao kyø coâng.
Dm

ôn.
ôn.

 3 

Bb

3



ôn con xin haùt taï
ôn con xin haùt taï



   

Dm

    

1. Baøi ca taï
2. Baøi ca taï

A

3

A7

A



vui



Vui khaép
3





xaây ñaép töông

...
Lm. Duy Thieân
Baøi Ca Taï Ôn
1. Baøi
2. Baøi ca
ca
taï
taï
3
ôn
ôn
Gm
con
con
xin
xin
A7
haùt
haùt
taï
taï
3
ôn.
ôn.
Dm
Taï
Taï
ôn
ôn
Thieân
Thieân
3
Chuùa
Chuùa
Bb
ñaõ
ñaõ
ban
ban
cho
cho
3
ñôøi
con
C
bieát
bieát
bao
bao
kyø
hoàng
3
coâng.
aân.
F
Dm
Trôøi
Taï
maây
ôn
baùt
Thieân
3
ngaùt
Chuùa
D7
nuùi
ñaõ
non
ban
chaäp
cho
3
chuøng
con
Gm
bieån
moät
caû
ñôøi
meânh
hieán
3
moâng.
daâng.
A
Dm
Baøi
Baøi
ca
ca
taï
taï
3
ôn
ôn
Gm
con
con
xin
xin
haùt
haùt
taï
taï
3
ôn,
ôn,
A
xin
xin
taï
taï
ôn
ôn
3
Ngöôøi
Ngöôøi
Dm
chaáp
ñaõ
nhaän
hy
yeâu
3
sinh
con
F
queân
sinh
caû
xuoáng
thaân
laøm
3
mình,
ngöôøi,
Bb
chaáp
ñaõ
nhaän
ñieâu
thöông
3
linh
con
A7
cheát
cheát
cho
treân
aân
thaäp
3
tình.
hình.
Dm
ÑK: Xin
D
taï
ôn Thieân
3
Chuùa
Em
hoàng aân chan
3
chöùa
G
ñaõ ban
xuoáng cho
3
con,
F#m
ñeå
con
G
ñi trong tin
3
yeâu
ñaép xaây
A
cuoäc ñôøi thaém
3
töôi.
D
Ñeå con
G
ñi loan Tin
3
Vui
Em
khaép
nôi
A
ñöôïc bieát ôn
3
Ngöôøi.
D
Ñeå con
Em
ñi trong an
3
vui
A
xaây ñaép töông
3
lai
A7
cho Danh
Chuùa raïng
3
ngôøi.
D
Bài ca tạ ơn - Người đăng: KO O OK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài ca tạ ơn 9 10 234