Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Lâm Duy Nguyễn
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2339 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ SỞVĂN
HÓA VIỆT NAM
TS. TRẦN QUANG KHÁNH

1

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH
MOÂN CÔ SÔÛ VAÊN HOÙA VIỆT NAM
@ Moân cô sôû vaên hoùa VN: seõ hoïc trong 3 ñôn vò hoïc
trình goàm 45 tieát
@ Taøi lieäu tham khaûo:
- Cô sôû vaên hoùa cuûa Gs. Traàn Quoác Vöôïng
- Cô sôû vaên hoùa cuûa Gs Ts Traàn Ngoïc Theâm
@ Noäi dung nghieân cöùu:
Phaàn 1: Moät soá vaán ñeà chung veà vaên hoùa vaø VH
Vieät Nam
Phaàn 2: Nhöõng thaønh toá cuûa vaên hoùa Vieät Nam
2

PHẦN I: TOÅNG QUAN VEÀ
VAÊN HOÙA VAØ VAÊN HOÙA VIỆT NAM
I- VAÊN HOÙA LAØ GÌ?
1- KHAÙI NIEÄM:
VAÊN HOÙA LAØ HỆ THỐNG HỮU CƠ NHÖÕNG GIAÙ TRÒ VAÄT
CHAÁT VAØ TINH THAÀN ÑÖÔÏC CON NGÖÔØI SÁNG TAÏO VÀ
TÍCH LŨY RA TRONG QUAÙ TRÌNH SOÁNG, TOÀN TAÏI VAØ
PHAÙT TRIEÅN

3

2- CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VAÊN HOÙA
1. Văn hóa có tính hệ thống
2. Văn hóa có tính giá trị.
3. Văn hóa có tính nhân sinh
4. Văn hóa có tính lịch sử

4

3- CÁC CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA

Chức năng tổ chức xã hội
Chức năng điều chỉnh xã hội
Chức năng giao tiếp
Chức năng giáo dục
5

4-VĂN HÓA VỚI VĂN MINH
VĂN HIẾN, VĂN VẬT
@ Văn hóa:
- Chứa cả giá trị vật chất và tinh thần
@ Văn minh:
- Chủ yếu thiên về giá trị vật chất, kỹ thuật
- Cho biết trình độ phát triển
- Có tính quốc tế
- Gắn nhiều hơn với phương Tây, đô thị
6

VĂN HÓA VỚI VĂN MINH,
VĂN HIẾN, VĂN VẬT
@ Văn hiến:
 Thiên về giá trị tinh thần
 Có tính truyền thống
@ Văn vật:
 Thiên về giá trị vật chất ( nhân tài, di
tích, hiện vật )

7

ĐIỂM CHUNG CỦA VĂN HÓA
VĂN HIẾN VÀ VĂN VẬT
 Đều có bề dày lịch sử
 Có tính dân tộc
 Gắn bó nhiều với phương Đông nông
nghiệp

8

II- VĂN HÓA VIỆT NAM
I- CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT
A/ Những điều kiện bên trong

1- Đònh vò vaên hoùa Vieät Nam

Việt Nam thuộcVùng VH Phöông Ñoâng:
@Xöù noùng -> möa nhieàu -> Taïo soâng ngoøi, vaø
nhöõng vuøng ñoàng baèng
@ Cö daân soáng baèng ngheà troàng troït, quaàn cö,
oån ñònh, gắn với thiên nhiên
@ Hình thaønh vaên hoùa gốc noâng nghieäp
9

II- VĂN HÓA VIỆT NAM
2- Vaên hoùa phöông Taây:
 Ñòa hình baèng phaúng
=> Taïo ra nhöõng ñoàng cỏ rộng lớn

Moâi tröôøng khí haäu khoâ
 Chaên nuoâi phaùt trieån
 Daân cö coù loái soáng du muïc
 Hình thaønh vaên hoùa goác du muïc
=> Rất khác biệt với VH Phương Đông
10

VĂN HÓA VIỆT NAM
I- CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT
A/ Những điều kiện bên trong
3 -Ñaëc ñieåm con ngöôøi Vieät nam
@ Mảnh đất con người xuất hiện sớm => Tính
bản địa được khẳng định
@ Cộng với quá trình thiên di các luồng dân cư
@ => Chủ thể là quốc gia đa dân tộc, thể hiện
tính đa dạn...
1
BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ SỞVĂN
HÓA VIỆT NAM
TS. TRẦN QUANG KHÁNH
Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Lâm Duy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 443