Ktl-icon-tai-lieu

bài tập tiếng anh

Được đăng lên bởi kowaki72
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG

TOEIC - NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TÓM LƯỢC – BÀI 10
(VERBFORM)

Bảng một số động từ đi với to – V cần nhớ (Đây chỉ là những động từ thông dụng nhất)
Agree
Afford
Appear
Arrange
Attempt
Ask
Choose
Decide
Demand
Deserve
Determine
Expect
Fail
Happen
Hesitate

: đồng ý
: có đủ tiền
: tỏ ra, xuất hiện
: sắp xếp
: cố gắng
: hỏi, yêu cầu
: chọn
: quyết định
: đòi hỏi
: xứng đáng
: quyết tâm
: mong đợi
: thất bại
: tình cờ, xảy ra
: do dự

Hope
Learn
Manage
Offer
Plan
Pretend
Promise
Refuse
Resolve
Seem
Struggle
Threaten
Want
Wish
Would like

: hy vọng
: học
: xoay xở
: tự nguyện
: dự định
: giả vờ
: hứa
: từ chối
: quyết định
: dường dư
: phấn đấu
: đe dọa
: muốn
: mong muốn
: muốn

Các ví dụ + dịch nghĩa (Học qua ví dụ bao giờ cũng dễ nhớ hơn các em nhé!)
she had agreed to go and see a movie with him

Cô ấy đã đồng ý đi xem phim với anh ấy.

I can’t afford to buy a car

Tôi không đủ tiền mua một chiếc oto

The woman appears to have a lot of work

Người phụ nữ ấy có vẻ là có nhiều việc

They have arranged to meet her at the meeting

Họ đã sắp xếp để gặp cô ấy tại buổi họp

He attempted to pass the exam

Anh ấy đã cố gắng để vượt qua kì thi

He asked me to go out

Anh ấy mời tôi đi chơi

She chose to become to doctor when she Cô ấy lựa chọn trở thành bác sĩ khi cô ấy tốt
graduated

nghiệp

Mr Smith demanded them to go out of the room

Ông Smith yêu cầu họ ra khỏi phòng

He deserved to win

Anh ấy xứng đáng dành chiến thắng

He was determined to pass the exam

Anh ấy đã quyết tâm vượt qua kỳ thi

She failed to get there in time

Cô ấy không đến đó kịp giờ

 - hotline: 04.32.99.98.98

KHÓA LUYỆN THI TOEIC – Cô VŨ MAI PHƯƠNG
Bạn có tình cờ có 50 đô la tiền lẻ không?

Do you happen to have change for $50?

Don’t hesitate to call me whenever you need help Đừng ngần ngại gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn
cần
He hoped to meet her there

Anh ấy đã hy vọng gặp cô ấy ở đó

They learnt to drive at the age of 18

Họ đã học lái xe năm 18 tuổi

She managed to get out of the car before it Cô ấy đã xoay sở để thoát ra khỏi xe trước khi
exploded

nó phát nổ

He offered to help me

Anh ấy đã tự nguyện giúp đỡ tôi

I plan to attend an evening class

Tôi dự định tham gia một lớp học buổi tối

She pretended to have forgotten everything

Cô ấy giả vờ đã quên hết mọi thứ

He promised to help me with housework

Anh ấy đã hứa giúp tôi công việc nhà

She refused to help me

Cô ấy đã từ chối giúp tôi

They resolved him to stay at home (=persuade...
KHÓA LUYN THI TOEIC VŨ MAI PHƯƠNG
http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98
Bảng một số động từ đi với to – V cần nhớ (Đây chỉ là những động từ thông dụng nhất)
Các ví dụ + dịch nghĩa (Học qua ví dụ bao giờ cũng dễ nhớ hơn các em nhé!)
she had agreed to go and see a movie with him
I can’t afford to buy a car
The woman appears to have a lot of work
They have arranged to meet her at the meeting
He attempted to pass the exam
He asked me to go out
She chose to become to doctor when she
graduated
Mr Smith demanded them to go out of the room
He deserved to win
He was determined to pass the exam
She failed to get there in time
ấy đã đồng ý đi xem phim với anh ấy.
Tôi không đủ tiền mua một chiếc oto
Người phụ nữ ấyvẻ nhiều việc
Họ đã sắp xếp để gặpấy tại buổi họp
Anh ấy đã cố gắng để vượt qua kì thi
Anh ấy mời tôi đi chơi
ấy lựa chọn trở thành bác khi ấy tốt
nghiệp
Ông Smith yêu cầu họ ra khỏi phòng
Anh ấy xứng đáng dành chiến thắng
Anh ấy đã quyết tâm vượt qua kỳ thi
ấy không đến đó kịp giờ
Agree : đồng ý
Afford : có đủ tiền
Appear : tỏ ra, xuất hiện
Arrange : sắp xếp
Attempt : cố gắng
Ask : hỏi, yêu cầu
Choose : chọn
Decide : quyết định
Demand : đòi hỏi
Deserve : xứng đáng
Determine : quyết tâm
Expect : mong đợi
Fail : thất bại
Happen : tình cờ, xảy ra
Hesitate : do dự
Hope : hy vọng
Learn : học
Manage : xoay xở
Offer : tự nguyện
Plan : dự định
Pretend : giả vờ
Promise : hứa
Refuse : từ chối
Resolve : quyết định
Seem : dường dư
Struggle : phấn đấu
Threaten : đe dọa
Want : muốn
Wish : mong muốn
Would like : muốn
TOEIC - NG PHÁP TIẾNG ANH TÓM LƯỢC BÀI 10
(VERBFORM)
bài tập tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập tiếng anh - Người đăng: kowaki72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
bài tập tiếng anh 9 10 282