Ktl-icon-tai-lieu

Bờ vai nghiên nắng

Được đăng lên bởi Chân Đất Trần
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 1108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÚÂ VAI NGHIÏNG NÙÆNG

1

Muåc luåc

Chûúng 1.......................................................................................................2
Chûúng 2..................................................................................................... 23
Chûúng 3..................................................................................................... 41
Chûúng 4..................................................................................................... 56
Chûúng 5..................................................................................................... 77
Chûúng 6..................................................................................................... 99
Chûúng 7................................................................................................... 122
Chûúng 8................................................................................................... 146
Chûúng 9................................................................................................... 170Nguyïîn Nhêåt Aánh

2

Chûúng 1

Buöíi chiïìu thaã nhûäng gioåt nùæng yïëu bïn ngoaâi cûãa söí, möåt khoaãng trúâi
nhoã, vúái vaâi àaám mêy trùæng lúâ àúâ bay ngang qua àónh cêy nhaåc ngûåa. Töi thûác
giêëc giûäa tiïëng reo nhoã, mú höì, cuãa haâng nhaåc ngûåa say gioá bïn ngoaâi con
àûúâng im vùæng chaåy ngang trûúác nhaâ. Ngöi nhaâ nùçm caách lïì àûúâng möåt con
ngoä, khuêët trong vûúân cêy thêëp coá nhiïìu hoa. Nùçm úã àêy, töi coá thïí nhòn thêëy
möåt khoaãng löëi ài traãi soãi vuån dêîn ra caánh cöíng coá dêy leo um tuâm tröí möåt thûá
hoa maâu tñm lêëm têëm.
Ngaây xûa khi múái túái àêy, töi àaä sung sûúáng vö cuâng vò khöng ngúâ mònh
laåi àûúåc úã trong möåt ngöi nhaâ àeåp àeä vaâ yïn tônh nhû vêåy. Dò Haånh múã cöíng
cho töi vúái àöi mùæt múã lúán troân xoe, àêìy ngaåc nhiïn. Luác àoá töi hoaân toaân rúi
vaâo möåt traång thaái sûäng súâ vaâ ngûúång, vò töi khöng biïët goåi dò Haånh bùçng gò vaâ
ngûúåc laåi, hònh nhû chñnh dò Haånh cuäng rúi vaâo möåt traång thaái nhû thïë. Dò Haånh
nhoã hún töi hai tuöíi, hoåc dûúái töi hai lúáp, nhûng laåi àûúåc töi goåi bùçng dò, vò giûäa
töi vaâ dò Haånh coá liïn hïå baâ con sao àoá. Tiïëng "dò" ngûúång nghõu àoá laâm sao töi
thöët ra àûúåc khi töi àang àûáng trûúác möåt ngûúâi con gaái nhoã hún mònh, xinh àeåp
vaâ coá leä rêët thöng minh. Luác àoá töi cuäng nhêån ra trïn gûúng mùåt dò Haånh möåt
neát u buöìn vûâa nhòn thêëy trong àöi mùæt ngaåc nhi...
BÚÂ VAI NGHIÏNG NÙÆNG 1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Muåc luåc
Chûúng 1.......................................................................................................2
Chûúng 2.....................................................................................................23
Chûúng 3.....................................................................................................41
Chûúng 4.....................................................................................................56
Chûúng 5.....................................................................................................77
Chûúng 6.....................................................................................................99
Chûúng 7...................................................................................................122
Chûúng 8...................................................................................................146
Chûúng 9...................................................................................................170
Bờ vai nghiên nắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bờ vai nghiên nắng - Người đăng: Chân Đất Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Bờ vai nghiên nắng 9 10 340