Ktl-icon-tai-lieu

Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc - Đặng Thùy Trâm

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 4126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc
Cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Đặng Thị Thùy Trâm - người đã hy
sinh trên chiến trường xưa đã được một cựu chiến binh Mỹ lưu
giữ. Sau 35 năm, những dòng nhật ký đầy xúc cảm của người
bác sĩ năm xưa đã về với những người thân của chị.
"Đức Phổ 25/7/69. Ba má và gia đình yêu thương. Con viết thư
này giữa tiếng phản lực gào xé không gian... Chiều nay con đang chạy càn, bọn địch ở cách con
chừng 20 phút đi bộ. Con xách giỏ ra đi, chiếc giỏ nhựa trong đựng 1 cái võng dù, 1 hộp dụng cụ
cấp cứu, 1 chiếc ống nghe, 1 bộ quần áo, 1 cái túi transitor. Với bấy nhiêu con có thể ở đâu cũng
được rồi. Chạy càn nhưng vẫn rất đàng hoàng, vẫn đôi dép nhựa (như dép Trung Quốc các cô Hà
Nội thường đi), vẫn bộ quần áo và một chiếc áo mưa bằng một thứ nilon đắt tiền... Con đi ung
dung trên đường mặc cho những chiếc trực thăng rà trên đầu...". Đó là một phần trong những bức
thư mà nữ bác sĩ Đặng Thị Thùy Trâm gửi về gia đình, khi chị vừa 27 tuổi. Năm 1966, tốt
nghiệp ĐH Y khoa Hà Nội loại ưu, chị xung phong vào chiến trường. Ba tháng ròng rã đi bộ, và
thấm những cơn sốt rét rừng, bác sĩ trẻ Đặng Thị Thùy Trâm vào đến Đức Phổ (Quảng Ngãi),
phụ trách một trạm xá nhỏ.
Nhà văn Nguyên Ngọc trong cuốn ký sự Có một con đường mòn trên biển Đông đã ghi lại lời đại
tá Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đức Thắng (Tư Thắng), người chỉ huy con tàu không số
trên biển Đông kể về nữ bác sĩ: "Đặng Thị Thùy Trâm là người anh hùng vô danh không sao biết
cho hết, nói cho hết. Đức Phổ là một trong những huyện ác liệt nhất chiến trường Khu 5. Sư
đoàn Không vận số 1 Mỹ quần nát ở đó, rồi Lữ đoàn 196 Mỹ, Sư đoàn Dù 101 Mỹ. Có thời gian
cả Sư 25 “anh cả đỏ” Mỹ cũng ra đó, rồi Rồng xanh, Bạch mã, Nam Triều Tiên, rồi Sư 2, Sư 22,
Sư 23 ngụy, thủy quân lục chiến, dù ngụy, chẳng thiếu mặt. B52 băm nát một vùng bán sơn địa
ngang dọc chỉ vài cây số... Thế mà trên cái vùng đất ghê gớm ấy, bám trụ một bệnh xá huyện
nho nhỏ, gan lì, bất khuất. Và người phụ trách, người chỉ huy cái bệnh xá ấy là một cô gái, một
bác sĩ trẻ người Hà Nội. Chị trụ bám gan lì đến kỳ lạ, kỳ quặc suốt mấy năm trời trên vùng đất
hẹp bị đánh nát như băm ấy... cho đến ngày chị hy sinh".
Gia đình được biết về sự ra đi ấy qua lời kể của đồng đội cũ của chị: bác sĩ Đặng Thị Thùy Trâm
hy sinh ngày 22/7/1970, trong một chuyến đi công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng và bị
địch phục kích". Những người biết về chị còn kể rằng chị chỉ huy bệnh xá, cứu chữa và nuôi
nấng hàng chục ngàn lượt thương binh, mở nhi...
1
Chuyn v cun nht ký sau 35 năm lưu lc
Cun nht ký ca n bác sĩ Đặng Th Thùy Trâm - người đã hy
sinh trên chiến trường xưa đã được mt cu chiến binh M lưu
gi. Sau 35 năm, nhng dòng nht ký đầy xúc cm ca người
bác sĩ năm xưa đã v vi nhng người thân ca ch.
"Đức Ph 25/7/69. Ba má và gia đình yêu thương. Con viết thư
này gia tiếng phn lc gào xé không gian... Chiu nay con đang chy càn, bn địch cách con
chng 20 phút đi b. Con xách gi ra đi, chiếc gi nha trong đựng 1 cái võng dù, 1 hp dng c
cp cu, 1 chiếc ng nghe, 1 b qun áo, 1 cái túi transitor. Vi by nhiêu con có th đâu cũng
được ri. Chy càn nhưng vn rt đàng hoàng, vn đôi dép nha (như dép Trung Quc các cô Hà
Ni thường đi), vn b qun áo và mt chiếc áo mưa bng mt th nilon đắt tin... Con đi ung
dung trên đường mc cho nhng chiếc trc thăng rà trên đầu...". Đó là mt phn trong nhng bc
thư mà n bác sĩ Đặng Th Thùy Trâm gi v gia đình, khi ch va 27 tui. Năm 1966, tt
nghip ĐH Y khoa Hà Ni loi ưu, ch xung phong vào chiến trường. Ba tháng ròng rã đi b, và
thm nhng cơn st rét rng, bác sĩ tr Đặng Th Thùy Trâm vào đến Đức Ph (Qung Ngãi),
ph trách mt trm xá nh.
Nhà văn Nguyên Ngc trong cun ký s Có mt con đường mòn trên bin Đông đã ghi li li đại
tá Anh hùng lc lượng vũ trang Nguyn Đức Thng (Tư Thng), người ch huy con tàu không s
trên bin Đông k v n bác sĩ: "Đặng Th Thùy Trâm là người anh hùng vô danh không sao biết
cho hết, nói cho hết. Đức Ph là mt trong nhng huyn ác lit nht chiến trường Khu 5. Sư
đoàn Không vn s 1 M qun nát đó, ri L đoàn 196 M, Sư đoàn Dù 101 M. Có thi gian
c Sư 25 “anh c đỏ” M cũng ra đó, ri Rng xanh, Bch mã, Nam Triu Tiên, ri Sư 2, Sư 22,
Sư 23 ngy, thy quân lc chiến, dù ngy, chng thiếu mt. B52 băm nát mt vùng bán sơn đị
a
ngang dc ch vài cây s... Thế mà trên cái vùng đất ghê gm y, m tr mt bnh xá huyn
nho nh, gan lì, bt khut. Và người ph trách, người ch huy cái bnh xá y là mt cô gái, mt
bác sĩ tr người Hà Ni. Ch tr bám gan lì đến k l, k quc sut my năm tri trên vùng đất
hp b đánh nát như băm y... cho đến ngày ch hy sinh".
Gia đình được biết v s ra đi y qua li k ca đồng đội cũ ca ch: bác sĩ Đặng Th Thùy Trâm
hy sinh ngày 22/7/1970, trong mt chuyến đi công tác t vùng núi Ba Tơ v đồng bng và b
địch phc kích". Nhng người biết v ch còn k rng ch ch huy bnh xá, cu cha và nuôi
nng hàng chc ngàn lượt thương binh, m nhiu lp hun luyn cho du kích và đồng bào
địa
Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc - Đặng Thùy Trâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc - Đặng Thùy Trâm - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Chuyện về cuốn nhật ký sau 35 năm lưu lạc - Đặng Thùy Trâm 9 10 184