Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi tramitc1986
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát
minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật,
những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn
bộ các sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
“Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng
tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến
Văn minh
Là trình độ phát triển

Quan hệ

Văn vật
Là khái niệm hẹp để chỉ

Văn hiến
Văn hiến (hiến =

nhất định của văn hóa về những công trình hiện vật

hiền tài) – Văn hiến

phương diện vật chất,

có giá trị nghệ thuật và

thiên về những giá

đặc trưng cho một khu

lịch sử, khái niệm văn vật

trị tinh thần do

vực rộng lớn, một thời

cũng thể hiện sâu sắc tính

những người có tài

đại hoặc cả nhân loại

dân tộc và tính lịch sử

đức chuyển tải, thể
hiện tính dân tộc,
tính lịch sử rõ rệt.

- Văn hóa có bề dày của
quá khứ thì văn minh chỉ
là 1 lát cắt đồng đại.
- Văn hóa bao gồm cả
văn hóa vật chất và tinh
Khác

thần thì văn minh chỉ

nhau

thiên về khía cạnh vật
chất, kỹ thuật.
- Văn hóa mang tính dân
tộc rõ rệt thì văn minh
mang tính siêu dân tộc –
quốc tế.
1

Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa
- Văn hoá sản xuất: Nền văn minh nông nghiệp xóm làng với không gian định
hình sinh tồn và phát triển là miền Đồng Bằng sông nước tựa núi tiếp biển.
- Văn hoá vũ trang: Nghệ thuật chiến đấu của người Việt là cơ động bằng thuyền
- thạo thuỷ chiến và dung dân binh hỗ trợ quân binh.
- Văn hoá sinh hoạt: Lối sống của từng cộng đồng, từng gia đình và từng cá
nhân được thể hiện qua cách ăn, cách mặc ,cách ở.
Câu 5: Các chức năng của văn hóa
- Tuỳ theo các quan điểm khác nhau mà văn hoá phân loại khác nhau: Văn hoá
vật chất và văn hoá tinh thần; Văn hoá hữu thể và văn hoá vô thể (Unesco)  nhìn từ
phương diện cấu trúc thì văn hoá là hoạt động tinh thần hướng đến việc tạo ra các giá trị
chân, thiện, mỹ. Văn hoá là một thiên nhiên thứ hai, một môi trường thứ 2 nuôi dưỡng
con người. Chính vì thế, văn hoá sẽ mang đến những chức năng xã hội khác nhau.
- Với các góc tiếp cận khác nhau, có các quan điểm về chức năng của văn hoá là
khác nhau:
+ PGS, TS Tạ Văn Thành (bài về khái niệm văn hoá): Chức năng chính là giáo
dục - Để thực hiện chức năng này có các chức năng ...
ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM
Câu 1: Định nghĩa văn hoá của Chủ tịch HCM năm 1942
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát
minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật,
những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn ở và các phương thức sử dụng. Toàn
bộ các sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO
“Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng
tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến
Văn minh Văn vật Văn hiến
Quan hệ
Là trình độ phát triển
nhất định của văn hóa về
phương diện vật chất,
đặc trưng cho một khu
vực rộng lớn, một thời
đại hoặc cả nhân loại
Là khái niệm hẹp để chỉ
những công trình hiện vật
có giá trị nghệ thuật và
lịch sử, khái niệm văn vật
cũng thể hiện sâu sắc tính
dân tộc và tính lịch sử
Văn hiến (hiến =
hiền tài) – Văn hiến
thiên về những giá
trị tinh thần do
những người có tài
đức chuyển tải, thể
hiện tính dân tộc,
tính lịch sử rõ rệt.
Khác
nhau
- Văn hóa có bề dày của
quá khứ thì văn minh chỉ
là 1 lát cắt đồng đại.
- Văn hóa bao gồm cả
văn hóa vật chất và tinh
thần thì văn minh chỉ
thiên về khía cạnh vật
chất, kỹ thuật.
- Văn hóa mang tính dân
tộc rõ rệt thì văn minh
mang tính siêu dân tộc –
quốc tế.
1
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: tramitc1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 244