Ktl-icon-tai-lieu

Dám Nghĩ Lớn

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 360 trang   |   Lượt xem: 2257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty
TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng
sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

THE MAGIC OF THINKING BIG
by David J. Schwartz, Ph. D.
Copyright © 1959, 1965 by Prentice-Hall, Inc.
All rights reserved.
Vietnamese translation copyright © 2009 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with original publisher, Fireside,
an imprint of Simon & Schuster, Inc.

THE MAGIC OF THINKING BIG

DAÁM NGHÔ LÚÁN!
Cöng ty First News-Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh
êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao
baãn quyïìn vúái NXB Fireside, möåt chi nhaánh cuãa têåp àoaân
Simon & Schuster, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ
Simon & Schuster àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët
baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå
Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOA
Á SAN
Á G TAO
Å TRÑ VIÏT
Å - FIRST NEWS
11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84-8) 3822 7979 - 3822 7980 - 3823 3859 - 3823 3860
Fax: (84-8) 3822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

DAVID J. SCHWARTZ, Ph.D.

THE MAGIC OF THINKING BIG

DAÁM NGHÔ LÚÁ N !
Biïn dõch:
Nguyïîn Thõ Thanh - Trêìn Lï Thu Trang Nguyïîn Thõ Thanh Huyïìn
Hiïåu dñnh:
Nguyïîn Chûúng - Vûúng Long

First News

NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU

Vò sao töi laåi àùåt tûåa cho cuöën saách naây laâ DAÁM NGHÔ LÚÁN!
khi àaä coá haâng ngaân cuöën saách àûúåc xuêët baãn haâng nùm? Taåi sao
laåi cêìn phaãi xuêët baãn thïm möåt cuöën nûäa?
Cho pheáp töi àûúåc chia seã vúái baån möåt vaâi thöng tin quan troång.
Vaâi nùm trûúác àêy, töi tham dûå möåt höåi nghõ baán haâng vö
cuâng êën tûúång cuãa möåt cöng ty noå. Võ phoá chuã tõch phuå traách
marketing luác àoá rêët hûáng khúãi. Cuâng àûáng vúái öng trïn buåc diïîn
thuyïët laâ ngûúâi àaåi lyá baán haâng haâng àêìu cuãa cöng ty, möåt ngûúâi
àaân öng vúái veã ngoaâi bònh dõ, nhûng laâ ngûúâi àaä kiïëm àûúåc gêìn
60.000 àö la vaâo cuöëi nùm, trong khi thu nhêåp cuãa nhûäng àaåi lyá
khaác chó úã mûác 12.000 àö la.
Võ phoá chuã tõch àûa ra döìn dêåp nhiïìu cêu hoãi daânh cho cûã
toåa: “Töi muöën caác baån haäy nhòn thêåt kyä Har...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dám Nghĩ Lớn - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
360 Vietnamese
Dám Nghĩ Lớn 9 10 393