Ktl-icon-tai-lieu

Danh nhân Việt Nam

Được đăng lên bởi Ki Lung Tran
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mercury@Updatesofts.com

Ebooks Team

DANH NHÊN ÀÊËT VIÏÅT

1

MUÅC LUÅC

HOAÂNG DIÏÅU - CUÖÅC ÀÚÂI VAÂ SÛÅ NGHIÏÅP ............................................................................. 3
THAÁI SÛ TRÊÌN QUANG KHAÃI ................................................................................................. 10
NHAÂ SÛÃ HOÅC PHAN PHU TIÏN............................................................................................... 14
NGUYÏÎN BÓNH KHIÏM............................................................................................................. 17
LYÁ NHÊN TÖNG - ÀÙÅT NÏÌN MOÁNG XÊY NÏÌN GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VIÏÅT NAM............ 23
LÏ THAÁNH TÖNG....................................................................................................................... 26
HOAÂNG THAÁI HÊÅU YÃ LAN ........................................................................................................ 30
HAÃI THÛÚÅNG LAÄN ÖNG LÏ HÛÄU TRAÁC ................................................................................ 35
HAÂ TÖNG MUÅC, MÖÅT TAÂI NÙNG LÖÎI LAÅC, MÖÅT TÊËM LOÂNG ............................................ 41
VIÏÅT VÛÚNG TRIÏÅU QUANG PHUÅC ...................................................................................... 45
NHAÂ THÚ LYÁ TÛÃ TÊËN ................................................................................................................ 48
MAI HÙÆC ÀÏË ................................................................................................................................ 51
BAÂ TRIÏÅU..................................................................................................................................... 55
TUÏÅ TÔNH - NGÛÚÂI MÚÃ ÀÊÌU NÏÌN Y DÛÚÅC CÖÍ TRUYÏÌN DÊN TÖÅC ................................ 59
NGÖ QUYÏÌN VAÂ CHIÏËN THÙÆNG BAÅCH ÀÙÇNG LÕCH SÛÃ .................................................... 62
QUANG TRUNG NGUYÏÎN HUÏÅ, NGÛÚÂI ANH HUÂNG AÁO VAÃI ........................................... 69
LÏ THAÁI TÖÍ - NGÛÚÂI ANH HUÂNG GIAÃI PHOÁNG DÊN TÖÅC ................................................ 74
NGUYÏÎN TRAÄI, NGÖI SAO KHUÏ CUÃA VÙN HOÁA VIÏÅT NAM........................................... 78
BÖË CAÁI ÀAÅI VÛÚNG PHUÂNG HÛNG....................................................................................... 82
HAI BAÂ TRÛNG........................................................................................................................... 85
LYÁ CÖNG UÊÍN ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh nhân Việt Nam - Người đăng: Ki Lung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Danh nhân Việt Nam 9 10 516