Ktl-icon-tai-lieu

Đề án ngành quản lý văn hóa

Được đăng lên bởi ngocbien26
Số trang: 287 trang   |   Lượt xem: 7096 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày một
sâu rộng, chất lượng đào tạo ngày càng trở thành một vấn đề thách thức to lớn.
Trong khi quy mô giáo dục đại học Việt Nam phát triển ngày một nhanh về
số lượng, nhưng ít chú trọng đến điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt chuẩn đào
tạo theo tham chiếu chung của giáo dục đại học quốc tế.
Giáo dục đại học là một vấn đề lịch sử và tuân theo những quy luật chi phối
của thể chế kinh tế, chính trị, xã hội nhất định. Dưới góc nhìn quy luật cung – cầu
thì giáo dục đại học mang tính chất như một dịch vụ cung ứng nhân lực theo yêu
cầu xã hội tương ứng. Một thời gian dài giáo dục Việt Nam có nội dung, chương
trình, cách thức dạy- học theo một mô hình kinh tế xã hội tập trung, kế hoạch hóa
do “nhà nước đầu tư và bao cấp đầu vào - đầu ra toàn diện”. Chính vì lẽ đó, việc
chuyển đổi đào tạo theo nhu cầu xã hội là một vấn đề hết sức không đơn giản cả
về nhận thức lý luận và cả trên bình diện triển khai đối với các cơ sở giáo dục đại
học.
Chúng thử xét một bài toán nhỏ về lợi ích trước mắt khi triển khai
ĐTTNCXH của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào ở Việt Nam: Tổng mức chi đào
tạo một ngành: Giả sử là N (Tổng mức chi phí cho một khóa đào tạo/ SV) = 2.a
+ 1-b + 1-c = 56 triệu; Học phí SV bằng mức doanh nghiệp đóng góp mỗi tháng
là 350.000 đ/ tháng; Trong khi đó nhà nước cấp 700.000 đ. Trong đó: a mức hỗ
trợ của nhà nước, b là đóng góp của chủ sử dụng lao động, c là người học nộp
học phí. Khi một ngành nhà nước bao cấp như SPAN thì nhà nước đóng cả 3 mục
a,b,c; trong trường hợp đó ngành học sẽ khó có thể hội nhập ĐTTNCXH.
Bản chất của ĐTTNCXH là sự tự chọn trường, chọn GV của người học, dẫn
đến sự cạnh tranh trong giáo dục đại học ngày càng quyết liệt. Vì vậy, mặc dù lợi
ích trước mắt khi chuyển đổi ĐTTNCXH sẽ làm cho các trường giảm bớt dần sự
lệ thuộc tài chính từ một nguồn tài trợ của nhà nước chuyển thành nhiều nguồn do
các chủ sử dụng lao động tham gia giúp đỡ. Muốn đạt được mục tiêu trên các cơ
sở giáo dục đại học phải thay đổi nhận thức quản lý, xây dựng lộ trình và hơn hết
là sự quyết tâm của tập thể giáo chức trong đơn vị hướng đến mục tiêu
ĐTTNCXH một cách quyết liệt. Đào tạo TNCXH nói một cách tổng quát là thay
đổi phương cách đào tạo mang tính chủ quan thành xây dựng một phương pháp
đào tạo theo thị trường kinh tế xã hội ở mỗi giai đoạn nhất định. Quan hệ của
người sản xuất giáo dục (cơ sở đào tạo) và người tiêu dùng kết quả đào tạo (thị

2

trường lao động xã hội) là một qu...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày một
sâu rộng, chất lượng đào tạo ngày càng trở thành một vấn đề thách thức to lớn.
Trong khi quy mô giáo dục đại học Việt Nam phát triển ngày một nhanh về
số lượng, nhưng ít chú trọng đến điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt chuẩn đào
tạo theo tham chiếu chung của giáo dục đại học quốc tế.
Giáo dục đại học là một vấn đề lịch sử và tuân theo những quy luật chi phối
của thể chế kinh tế, chính trị, hội nhất định. Dưới góc nhìn quy luật cung cầu
thì giáo dục đại học mang tính chất như một dịch vụ cung ứng nhân lực theo yêu
cầu hội tương ứng. Một thời gian dài giáo dục Việt Nam nội dung, chương
trình, cách thức dạy- học theo một hình kinh tế hội tập trung, kế hoạch hóa
do “nhà nước đầu bao cấp đầu vào - đầu ra toàn diện”. Chính lẽ đó, việc
chuyển đổi đào tạo theo nhu cầu hội là một vấn đ hết sức không đơn giản cả
về nhận thức luận cả trên bình diện triển khai đối với các sở giáo dục đại
học.
Chúng thử xét một bài toán nhỏ v lợi ích trước mắt khi triển khai
ĐTTNCXH của bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào ở Việt Nam: Tổng mức chi đào
tạo một nnh: Gi s N (Tổng mức chi phí cho một khóa đào tạo/ SV) = 2.a
+ 1-b + 1-c = 56 triệu; Học p SV bằng mc doanh nghiệp đóng p mi tháng
350.000 đ/ tng; Trong khi đó n nước cấp 700.000 đ. Trong đó: a mức h
tr của n c, b đóng góp của ch sử dụng lao động, c là người học nộp
học phí. Khi một ngành nhà nước bao cấp như SPAN thì nhà nước đóng cả 3 mục
a,b,c; trong trường hợp đó ngành học sẽ khó có thể hội nhập ĐTTNCXH.
Bản chất của ĐTTNCXH là sự tự chọn trường, chọn GV của người học, dẫn
đến scạnh tranh trong giáo dục đại học ngày càng quyết liệt. vậy, mặc lợi
ích trước mắt khi chuyển đổi ĐTTNCXH s làm cho c trường giảm bớt dần sự
lệ thuộc tài chính từ một nguồn tài trợ của nhà nước chuyển thành nhiều nguồn do
các chủ s dụng lao động tham gia giúp đỡ. Muốn đạt được mục tiêu trên các cơ
sở giáo dục đại học phải thay đổi nhận thức quản lý, xây dựng lộ trình hơn hết
sự quyết tâm của tập thể giáo chức trong đơn vị hướng đến mục tiêu
ĐTTNCXH một cách quyết liệt. Đào tạo TNCXH i một cách tổng quát thay
đổi phương cách đào tạo mang tính chủ quan thành xây dựng một phương pháp
đào tạo theo thị trường kinh tế hội mỗi giai đoạn nhất định. Quan hệ của
người sản xuất giáo dục (cơ s đào tạo) người tiêu ng kết quả đào tạo (thị
1
Đề án ngành quản lý văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án ngành quản lý văn hóa - Người đăng: ngocbien26
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
287 Vietnamese
Đề án ngành quản lý văn hóa 9 10 100