Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Phạm Thành Tâm Spkt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề Cương CSVHCƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Đề cương có 4 câu: Câu 2 là 1 câu trong đề thi, Câu 4 bo
Câu 1: Trình bày các đặc trưng của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp

Trả lời
Việt Nam do ở gốc tận cùng phía đông – nam nên thuộc loại văn hóa gốc nông nghiệp điển
hình. Vậy những đặc trưng chủ yếu của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp là gì?
-

Trong cách ứng xử với môi trường tự nhiên, nghề trồng trọt buộc người dân phải sống
định cư để chờ cây cối lớn lên, ra hoa, kết trái và thu hoạch. Do sống phụ thuộc nhiều vào
thiên nhiên nên dân nông nghiệp có ý thức tôn trọng và ước nguyện sống hòa hợp với
thiên nhiên. Người Việt Nam mở miệng ra là nói “lạy trời”, “nhờ trời”, “ơn trời”,…

-

Về mặt nhận thức, hình thành lối tư duy tổng hợp vì nghề nghề nông, nhất là nông nghiệp
lúa nước, phụ thuộc vào mọi hiện tượng tự nhiên: “Trông trời trông đất, trông mây”; “Trông
mây, trông gió, trong ngày, trông đêm”,… Tổng hợp kéo theo biện chứng cái mà người
nông nghiệp quan tâm không phải là các yếu tố riêng rẽ, mà là những mối quan hệ qua lại
lẫn nhau. Người Việt tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm hết sức phong phú về các loại
quan hệ này: “Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa”, “Rán mỡ gà, ai có nhà phải chống”,
“Được mùa lúa thì úa mùa cau, được mùa cau thì đau mùa lúa”, …

-

Về mặt tổ chức cộng đồng, con người gốc nông nghiệp ưa sống theo nguyên tắc trọng tình.
Hàng xóm sống cố định lâu dài với nhau phải tạo ra một cuộc sống hòa thuận trên cơ sở lấy
nghĩa làm đầu: “Một bồ cái lí không bằng một tí cái tình”. Lối sống trọng tình cảm tất yếu
dẫn đến thái độ trọng đức, trọng văn, trọng phụ nữ.
 Trọng phụ nư
Trong truyền thống Việt Nam, tinh thần coi trọng ngôi nhà  coi tọng cái bếp  coi
trọng người phụ nữ là hoàn toàn nhất quán và rõ nét: Phụ nữ Việt Nam là người
quản lý kinh tế, tài chính trong gia đình – người nắm tay hòm chìa khóa. Chính vì
vậy người Việt Nam coi “Nhất vợ nhì trời”, “Lệnh ông không bằng bà cồng”…; còn
theo kinh nghiệm dân gian thì “Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”.
Phụ nữ Việt Nam cũng chính là người có vai trò quyết định trong việc giáo dục con
cái: “Phúc đức tại mẫu, con dạ...


 !"# $%&'(
 !"

 !"#$
%&'()*+',+ %!"#-%.
/ )$*+,-.%/0% !1 2$%301234*56
7*$5'8009,:!- &;6<1!-
5#=> 0 !4!-*8'56$78$9:-.%
$%3$%3&*-#? '@0?@0?A@0B
/ 1/; $< $*0%- !"#!%110C-
D*80<!-3*EFG?C05'@H?
5'0#0-'0@0BIE9JK$%:-*
L59-:',M0--(LL 
N&*O'*E9-9,6>D!1:
L-'G?P Q%:06:Q%*@0?R:S-0#-@0
?T*ED%D0*E%D@0B
/ 1) =$*>#?0**6K'Q3%&
U-V#675-!8 6WA6C'
X-YG?Z42:94[:%@&\63%C',
N,:&'(%)&'*+)&',-
!4:$@A
'10Y3-3:4,
3*<(---CL:!-]JG^<(-*
L=9,0-%*Q'W%9#&_!%
!'*?C!E%@0?\94[4-2@BHW
K95%?R655:094[:YW@&
^<(O-*#!WL',7!:<
:G?^D> N0 :@&
B6%56%$$"C
_D`F6FC4 9a4b3Qc
ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - Người đăng: Phạm Thành Tâm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM 9 10 927