Ktl-icon-tai-lieu

đề Cương ôn thi cơ sở VHVN

Được đăng lên bởi ngoccuongdl06-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CSVH
1. Khái niệm về tín ngưỡng và kể tên những tín ngưỡng chính ở Việt Nam
2. Hãy nêu khái niệm về tôn giáo và kể tên những tôn giáo( đạo) chính ở

Việt Nam từ xưa tới nay ?
3. Hãy nêu khái niệm về di tích lịch sử văn hóa, kể tên các loại di tích ( phân
loại ) ?
4. Hãy kể tên các sách kinh điển của Nho giáo và trình bày nội dung cơ bản của

Nho giáo
5. Hãy kể tên các phái bộ chính của Phật giáo Việt Nam và trình bày nội

dung cơ bản ( giáo lý cơ bản : tứ diệu đế, bát chánh đạo ) của Phật
giáo?
6. Hãy trình bày về khái niệm, thờ phụng của các di tích: đền, phủ, miếu, chùa,
đình làng ở Việt Nam?

...
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CSVH
1. Khái niệm về tín ngưỡng và kể tên những tín ngưỡng chính ở Việt Nam
2. Hãy nêu khái niệm về tôn giáo và kể tên những tôn giáo( đạo) chính ở
Việt Nam từ xưa tới nay ?
3. Hãy nêu khái niệm về di tích lịch sử văn hóa, kể n các loại di tích ( phân
loại ) ?
4. Hãy kể tên các sách kinh điển của Nho giáo và trình bày nội dung cơ bản của
Nho giáo
5. Hãy kể tên các phái bộ chính của Phật giáo Việt Nam và trình bày nội
dung cơ bản ( giáo lý cơ bản : tứ diệu đế, bát chánh đạo ) của Phật
giáo?
6. Hãy trình bày về khái niệm, thờ phụng của c di tích: đền, phủ, miếu, chùa,
đình làng ở Việt Nam?
đề Cương ôn thi cơ sở VHVN - Người đăng: ngoccuongdl06-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề Cương ôn thi cơ sở VHVN 9 10 995