Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Đông Hoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2368 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam ( kèm lời giải)
Câu 1 Vì sao nói chức năng bao trùm nhất của văn hóa là chức năng giáo dục? Hãy
giải thích và lấy ví dụ minh họa .(5 điểm)

Truyên
̀ thông
́ văn hoa
́ tôn
̀ taị được nhờgiao
́ duc.
̣ Chưc
́ năng giao
́ duc
̣ làchưć năng
quan trong
̣ cua
̉ văn hoa.
́ Nhưng văn hoa
́ thực hiên
̣ chưć năng giao
́ duc̣ không chi ̉ băng
̀
nhưng
̃ giátrị đãôn
̉ đinh
̣ (truyên
̀ thông),
́
màcon
̀ băng
̀ ca ̉ nh ưng
̃ gia ́tri ̣ đang hinh
̀ thanh.
̀
Cać giátrị đãôn
̉ đinh
̣ vànhưng
̃ giátrị đang hinh
̀ thanh
̀ tao
̣ thanh
̀ môṭ hê ̣ thông
́ chuân̉
mực màcon ngươì hương
́ tơi.́ Nhờnómàvăn hoa
́ đong
́ vai tro ̀quyêt́ đinh
̣ trong viêc̣
hinh
̀ thanh
̀ nhân cach
́ ở con ngươi,̀ trông
̀ ngươì (dương
̃ duc̣ nhân cach).
́
Môṭ đưa
́ trẻ
sau khi ra đơì nêu
́ được sông
́ vơí cha me,̣ nósẽđược giao
́ duc̣ theo truyên
̀ thông
́ văn
hoa
́ nơi nósinh ra, con
̀ nêu
́ bị rơi vao
̀ rưng,
̀ nósẽmang tinh
́ cach
́ cua
̉ loaì thu.́ Không
phaỉ ngâu
̃ nhiên màtrong cać ngôn ngữphương Tây, từ"văn hoa"
́ (culture, cultura) đêu
̀
cóchưa
́ môṭ nghia
̃ chung làchăm soc,
́ giao
́ duc...
̣
Dễ dàng nhận thấy chức năng bao trùm của văn hóa là chức năng giáo dục, nghĩa là
định hướng xã hội, định hướng lý tưởng, đạo đức và hành vi con ng ười vào đi ều hay l ẽ
phải, theo đúng chuẩn mực xã hội.
-

Nó bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp, loại bỏ những sai lầm và
thấp hèn tồn tại trong tư tưởng, tình cảm mỗi người.

-

Nâng cao dân trí. Đó là nâng cao trình đ ộ hi ểu bi ết, trình độ ki ến th ức nhân dân,
bao gồm nhiều lĩnh vực: chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thu ật, …

-

Bồi dưỡng những phẩm chất lành mạnh, luôn luôn hướng con ng ười t ới chân
thiện mỹ để không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Văn hóa giúp con ng ười
biết được tốt xấu, thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Ví Dụ :
Tác phẩm "Cơ sở văn hóa Việt Nam" (1998) do Trần Quốc Vượng chủ biên cho r ằng
chức năng giáo dục là chức năng bao trùm nhất của văn hóa. Chúng ta th ấy văn h ọc là
một thành viên quan trọng trong gia đình văn hóa đ ứng ra làm nhi ệm v ụ đ ấy. Ở
phương Tây, văn hóa là "Culture", có nghĩa g ốc là vun tr ồng, chăm sóc, giáo d ục. Văn
học phải góp phần làm cho cái phần "con" (tự nhiên) chuyển hóa nhi ều h ơn sang ph ần
"người" (văn hóa). Còn ở phương Đông, thuật ngữ văn hóa xuất phát từ "Văn trị giáo
hóa", tức là dùng văn chương, văn tự để giáo hóa con ng ười thì g ọi là văn hóa. Văn
học tỏ ra có ưu thế khi thực hiện chức năng này...
Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam ( kèm lời giải)
Câu 1 Vì sao nói chức năng bao trùm nhất của văn hóa là chức năng giáo dục? Hãy
giải thích và lấy ví dụ minh họa .(5 điểm)
Truyên thông văn hoa tôn tai đ c nh giao duc.̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣́ ượ ơ ̣ Ch c năng giao duć ́ư ̣ la ch c năng ̀ ́ư
quan trong cua văn hoa. Nh ng văn hoa th c hiên ch c năng giao duc không chi băng ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̉ ư ự ̣ ư ̣ ̉
nh ng gia tri đa ôn đinh (truyên thông), ma con băng ca nh ng gia tri đang hinh thanh. ̃ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ư ̣ ̉ ̣ ̉ ư ̣
Cac gia tri đa ôn đinh va nh ng gia tri đang hinh thanh tao thanh môt hê thông chuân ́ ́ ̃ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣́ ̉ ̣ ư ̣ ̣ ̣ ̣ ̉
m c ma con ng i h ng t i. Nh no ma văn hoa đong vai tro quyêt đinh trong viêc ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ự ươ ươ ơ ơ ̣ ̣
hinh thanh̀ ̀ nhân cach́ con ng i,̀ở ươ trông ng ì ̀ươ (d ng duc nhân cach). Môt đ a tre ̃ ́ ́ươ ̣ ̣ ư ̉
sau khi ra đ i nêu đ c sông v i cha me, no se đ c giao duc theo truyên thông văn ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̀ ́ơ ượ ơ ̣ ượ ̣
hoa n i no sinh ra, con nêu bi r i vao r ng, no se mang tinh cach cua loai thu. Không ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ̀ ́ơ ̣ ơ ư ̉
phai ngâu nhiên ma trong cac ngôn ng ph ng Tây, t "văn hoa" (culture, cultura) đêũ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̀̉ ư ươ ư
co ch a môt nghia chung la chăm soc, giao duc...́ ́ ̃ ̀ ́ ́ư ̣ ̣
D dàng nh n th y ch c năng bao trùm c a văn hóa là ch c năng giáo d c, nghĩa là
đ nh h ng xã h i, đ nh h ng lý t ng, đ o đ c và hành vi con ng i vào đi u hay l ướ ướ ưở ườ
ph i, theo đúng chu n m c xã h i.
- Nó b i d ng t t ng đúng đ n và tình c m cao đ p, lo i b nh ng sai l m và ưỡ ư ưở
th p hèn t n t i trong t t ng, tình c m m i ng i. ư ưở ườ
- Nâng cao dân trí. Đó là nâng cao trình đ hi u bi t, trình đ ki n th c nhân dân, ế ế
bao g m nhi u lĩnh v c: chính tr , văn hóa, khoa h c kĩ thu t, …
- B i d ng nh ng ph m ch t lành m nh, luôn luôn h ng con ng i t i chân ưỡ ướ ườ
thi n m đ không ng ng hoàn thi n b n thân mình. Văn hóa giúp con ng i ườ
bi t đ c t t x u, thúc đ y s phát tri n c a xã h i.ế ượ
Ví D :
Tác ph m "C s văn hóa Vi t Nam" (1998) do Tr n Qu c V ng ch biên cho r ng ơ ượ
ch c năng giáo d c là ch c năng bao trùm nh t c a văn hóa. Chúng ta th y văn h c là
m t thành viên quan tr ng trong gia đình văn hóa đ ng ra làm nhi m v đ y.
ph ng Tây, văn hóa là "Culture", có nghĩa g c là vun tr ng, chăm sóc, giáo d c. Văn ươ
h c ph i góp ph n làm cho cái ph n "con" (t nhiên) chuy n hóa nhi u h n sang ph n ơ
"ng i" (văn hóa). Còn ph ng Đông, thu t ng văn hóa xu t phát t "Văn tr giáo ườ ươ
hóa", t c là dùng văn ch ng, văn t đ giáo hóa con ng i thì g i là văn hóa. Văn ươ ườ
h c t ra có u th khi th c hi n ch c năng này. Nó không rao gi ng nh ng bài h c ư ế
b ng lý thuy t suông nh tôn giáo, đ o đ c; không tr u t ng nh tri t h c; không khô ế ư ượ ư ế
c ng nh khoa h c; cũng không ép bu c nh pháp quy n... Văn h c thông qua nh ng ư ư
câu chuy n ly kỳ h p d n, nh ng câu th ng t ngào tha thi t, nó th m vào lòng ng i ơ ế ườ
nh ng tri t lý s ng đ p. Nói nh Arixt t, đó là ng i đ c t "thanh l c" tâm h n đ ế ư ườ
Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: Đông Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra môn cơ sở văn hóa việt nam 9 10 190