Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ẤN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi huy_hoang382
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ẤN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY
Gi¸o viªn híng dÉn : NguyÔn V¨n Tu©n
Lêi Nãi §Çu
TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ lµ mét néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong
nhiÒu ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kÜ s c¬ khÝ nh»m cung cÊp c¸c kiÕn thøc c¬ së cho sinh
viªn vÒ kÕt cÊu, nguyªn lý m¸y.§å ¸n m«n häc Chi TiÕt M¸y lµ m«n häc gióp cho
sinh viªn cã thÓ tæng hîp, hÖ thèng ho¸ l¹i c¸c kiÕn thøc cña c¸c m«n häc nh: Chi
TiÕt M¸y, Søc BÒn VËt LiÖu, Dung Sai, VÏ KÜ ThuËt, c¸c phÇn mÒm nh AutoCad,
Solidwork. §ång thêi gióp cho sinh viªn lµm quen dÇn víi c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ
lµm ®å ¸n chuÈn bÞ cho viÖc thiÕt kÕ ®å ¸n tèt nghiÖp sau nµy.
Hép gi¶m tèc lµ c¬ cÊu truyÒn ®éng b»ng ¨n khíp trùc tiÕp, cã tØ sè truyÒn
kh«ng ®æi vµ ®îc dïng ®Ó gi¶m vËn tèc, t¨ng m«men xo¾n, chÕ t¹o ®¬n gi¶n, gi¸
thµnh thÊp. Víi chøc n¨ng nµy nªn ngµy nay hép gi¶m tèc ®îc sö dông réng r·i
trong c¸c ngµnh c¬ khÝ, luyÖn kim.
Do lÇn ®Çu tiªn em lµm quen thiÕt kÕ víi khèi lîng kiÕn thøc tæng hîp lín
do ®ã vÉn cßn nh÷ng phÇn cha n¾m v÷ng nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®îc sai sãt mong
thÇy c« xem xÐt gióp ®ì cho em.
Cuèi cïng em xin tr©n thµnh c¶m ¬n thÇy Nguyn Văn Tu©n ®· trùc tiÕp h-
íng dÉn em hoµn thµnh bµi ®å ¸n nµy.
Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n!!!
Sinh Viªn: Bïi V¨n §«ng
===========================
Bùi Văn Đông : Lớp:CĐ CKCT2_K12
Trang 1
ĐỒ ẤN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ẤN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY - Người đăng: huy_hoang382
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỒ ẤN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY 9 10 510