Ktl-icon-tai-lieu

du lịch huế

Được đăng lên bởi Rô-bốt Bắn Bi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA DU LỊCH


BẢN TÓM TẮT
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI
LOẠI HÌNH DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI
XÃ PHÚ MẬU – HUYỆN PHÚ VANG – TỈNH THỪA THIÊN
HUẾ

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh Ngọc
Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thúy Phương
Lớp: K43 Quản lí lữ hành và Hướng dẫn du lịch

Huế, 2013
MỤC LỤC
Trang

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................ 1
1. Lý do lựa chọn đề tài................................................................ 1
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu............................................. 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................. 1
4. Phương pháp thực hiện đề tài ................................................... 2
5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp .............................................. 2
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................ 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DU
LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG ............................ 3
1.1. Cơ sở lý luận chung về du lịch............................................... 3
1.2. Phân tích mối quan hệ “cung”-“cầu” và việc phát triển loại
hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng...................................... 3
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ PHÚ MẬU - HUYỆN PHÚ
VANG - THỪA THIÊN HUẾ....................................................... 4
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG
CAO KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH
THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ PHÚ MẬU - HUYỆN
PHÚ VANG - THỪA THIÊN HUẾ............................................ 17
3.1. Những vấn đề đặt ra hiện nay .............................................. 17
3.2. Một số giải pháp chủ yếu..................................................... 17
PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................. 20
1. Kết luận ................................................................................. 20
2. Kiến nghị ............................................................................... 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................... 22

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do lựa chọn đề tài
Với xu hướng phát triển Du lịch hiện nay cùng với nhu cầu về loại
hình du lịch sinh thái của khách du lịch và tiềm năng phát triển các
chương trình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại các làng nghề ở
các vùng phụ cận trung tâm Thành Phố Huế đã tạo nên cho ngành du
lịch của ...
ĐẠI HC HU
KHOA DU LCH

BN TÓM TT
KHÓA LUN TT NGHIỆP ĐẠI HC
NGHIÊN CU NHU CU CA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VI
LOI HÌNH DU LCH SINH THÁI DA VÀO CỘNG ĐỒNG TI
XÃ PHÚ MU – HUYN PHÚ VANG – TNH THA THIÊN
HU
Giáo viên hướng dn: Th.S Hunh Ngc
Sinh viên thc hin: Trn Thị Thúy Phương
Lp: K43 Qun lí lữ hành Hướng dn du lch
Huế, 2013
MC LC
Trang
du lịch huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
du lịch huế - Người đăng: Rô-bốt Bắn Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
du lịch huế 9 10 724