Ktl-icon-tai-lieu

Dương Trạch Tam Yếu

Được đăng lên bởi vanhoan575605
Số trang: 222 trang   |   Lượt xem: 2791 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Döông traïch tam yeáu
www.tuvilyso.com 1
Trieäu Cöûu Phong
TÖÏ –TÖÏ
Döông traïch tam yeáu laø nhaø ôû döông theá coù ba choã chính yeáu ñoù laø cöûa caùi, chuû-
phoøng vaø beáp. Noùi taét laø cöûa phoøng vaø beáp.
Moà maû cuûa ngöôøi cheát thuoäc aâm cô coù aûnh höôûng toát xaáu cho caû doøng hoï. Nhaø ôû
cuûa ngöôøi ñang soáng treân döông theá goïi laø döông traïch cuõmg vaäy, cuõng aûnh höôûng lôùn
lao tôùi gia tröôûng, lieân heä tôùi vôï con, vôùi taát caû thaân thuoäc trong nhaø.
Ví duï nhö trong moät quoác gia goám nhieàu tænh, quaän , xaõ… phaûi ñöôïc laäp döïng ôû
nhöõng nôi thuaän tieän, vaø taïi moãi cô quan ñoù phaûi ñöôïc cöï trò bôûi caùc baäc nhaân taøi coù ñöùc
haïnh thì guoàng maùy chính trò môùi thoâng ñaït roài quoác gia môùi giaøu maïnh, môùi höng leân
ñöôïc. Cuõng nhö vaäy tong moät ngoâi nhaø goàm cöûa caùi, chuû phoøng vaø beáp laø ba choã chính
yeáu raát quan trong caàn ñöôïc ñaët taïi caùc cung vò toát thì nhaø môùi höng phaùt, ngöôøi trong
nhaø môùi sinh soáng yeân oån, giaøu sang. Traùi laïi ñaët taïi nhöõng cung vò xaáu thì nhaø cöûa seõ
suy ñoài, con ngöôøi seõ sa suùt, beänh hoaïn ngheøo tuùng. Raát voâ íc maøñoå thöøa laø khoâng bieát.
Luaät thieân nhieân cuûa taïo hoùa khoâng thieân vò ngöôøi sang hay heøn, thuoäc Ñaïo hay
gioáng daân naøo. Heã ai ñoát ñuoác ñi trong möa aét ñuoác seõ taét, ai baén truùng chim seõ ñöôïc
thòt. Nöôùc gioù xuoâi taát thuyeàn seõ cheøo mau tôùi maø deã, nöôùc gioù ngöôïc taát thuyeàn cheøo ñi
laâu maø hay va chaïm. “Thuaän thieân gia toàn, nghòch thieân gia vong” laø nhö vaäy.
Nhöng chuùng ta cuõng neân ñaët nghi vaán ñeå laøm saùng toû moân Baù traïch: Taïi sao coù
nhöõng ngöôøi ôû ngoâi nhaø hung haïi ( cöûa, phoøng, beáp ñaët cung vò xaáu) maø vaãn thònh
vöôïng, giaøu sang ? laïi coù nhöõng ngoâi nhaø kieát lôïi ( Cöûa, phoøng, beáp ñaët cung vò toát) maø
vaãn khoâng phaùt ñaït – Söï thaät coù nhieàu tröôøng hôïp nhö vaäy, song chaúng phaûi do lyù aáy maø
moân baùt traïch voâ duïng, khoâng ñuùng. Vì nôi ñaây chæ luaän rieâng moân Baùt traïch thuoäc veà
phaàn ñòa lôïi maø thoâi. Ngoaøi phaàn ñòa lôïi, chuùng ta chöa luaän ñeán can soá töùc laø soá phaän
vaø thôøi kyø hung haïi ñeài laø yeáu toá quan troïng cuûa söï thònh suy hy giaøu ngheøo. Huoáng chi
coøn nhöõng döõ kieän khaùc nöõa nhö: Ngöôøi ñaïo ñöùc khaùc ngöôøi hung aùc, ngöôøi sieâng naêng
khaùc vôùi ngöôøi bieáng nhaùc, phoùng tuùng…..
Keát luaän khaùi quaùt: Ngoâi nhaø kieát lôïi hay ngoâi nhaø hung haïi taát nhieân phaûi coù
aûnh höôûng toát xaáu tuøy theo mnoãi con ngöôøi nhö treân ñaõ phaân bieät. Ñaïi khaùi ôû ngoâi nhaø
kieát lôïi ngöôøi coù can soá ngheøo heøn hoaëc vaän ñang suy cuõng seõ ñuû aên, ngöôøi coù can soá
taàm thöôøng hoaëc thôøi vaän chöa thoâng seõ ñöôïc khaù leân vaø dö aên dö ñeå, ngöôøi coù caên soá
giaøu nhoû hoaëc thôøi vaän thoâng ñaït vöøa seõ phaùt leân giaøu coù lôùn . . . vaø taát caû nhöõng ngöôøi
ñoù ñeàu coù cuoäc soáng yeân laønh, ít beänh hoaïn, ít ruûi ro. Ít tai naïn . . . Ñaïi khaùi ôû ngoâi nhaø
hung haïi: Ngöôøi coù caên soá giaøu lôùn hoaëc ñang thôøi kyø thoâng ñaït lôùn cuõng seõ bò giaûm bôùt
maø chæ coøn giaøu coù tring bình, ngöôøi coù caên soá giaøu nhoû hoaëc ñang thôøi kyø thoâng ñaït nöøa
taát seõ chæ coøn ñuû aên, ngöôøi coù caên soá vöøa ñuû aên hoaëc ñan thôøi kyø khoâng thoâng ñaït aét seõ
suy vi . . vaø taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu coù moät cuoäc soáng khoù khaên.
Dương Trạch Tam Yếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dương Trạch Tam Yếu - Người đăng: vanhoan575605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
222 Vietnamese
Dương Trạch Tam Yếu 9 10 326