Ktl-icon-tai-lieu

gemini

Được đăng lên bởi Chirisinfu Tran
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C.Cụ

Biểu

Bước

*Chú thích : h3 là hình ảnh hướng dẫn ( Gemini \ GiaoTrinh \ Picture \ h3 )

Tượng T.Tác

Video 2 là Video hướng dẫn ( Gemini \ GiaoTrinh \ Video\ video2 )
- Muốn chọn nhiều đối tượng ( điểm , đường , chi tiết ...) : nhấn giữ phím Shift & Click chuột trái
- Muốn di chuyển 1 điểm này trùng với điểm khác : nhấn giữ Alt + nhấn giữ chuột rồi di chuyển=> khi
gần đến điểm đích => 2 điểm sẽ hút vào => tự trùng nhau
Quét chọn = Nhấn giữu chuột trái => rê chuột
* Lưu ý : luôn luôn fải chọn chi tiết cần chỉnh sửa trước khi chọn điểm , đường , công cụ

Công cụ dùng chung
Create New Project : Mở File mới để thiết kế tạo Rập

1
1

Kích vào

2

Dùng các công cụ có trong GPE để thiết kế mẫu ( Video hướng dẫn : 1; 2 )

3

Thiết kế mẫu xong > kích công cụ 3

4

Chọn vị trí để Lưu ( Lưu ý không được Lưu vào ổ C - ổ C chỉ chứa hệ điều hành : Windowns

{ Save Project to a File : Lưu File ( *.*.gem )}

Open a saved Project : Mở File đã lưu ( *.*.gem )

2
1

Kích công cụ

2

Chọn File cần mở hoặc cần điều chỉnh

3

Tìm ( Brow ) nơi Lưu File / kích Accept

4

Sau khi chỉnh sửa xong > kích công cụ 3

3

Save project to a file : Lưu File /

4

Công cụ cắt bỏ một (nhiều)chi tiết

(Save Project to a File) \chỉ đường dẫn vị trí lưu \Save

5

Copy the selected piece into the clipboard : Copy chi tiết lựa chọn vào Clipboard

6

Paste From Clipboard : Dán chi tiết từ Clipboard

7

Print the project technical sheet : Xuất in ra máy in mini ( Hình hướng dẫn : h1 )

8

Print patterns on a plotter : Xuất in ra máy in khổ 90cm ( Hình hướng dẫn : h2 )
Undo (Cancel last operation) : Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện

9
Redo (Remake last canceled operation) : Lấy lại thao tác vừa huỷ bỏ
10
11

Show / Hide Pattern Name : Hiện / ẩn tên chi tiết ( h3 )

12

Show / Hide Grid : Hiện / ẩn khung lưới ( h4 )

13

Show / Hide Grading : Hiiện / Ẩn nhảy Size ( h5 )
Show / Hide seam allowance : Hiện / Ẩn đường may ( h6 )

14
15

Show / hide measurements table : Hiện / Ẩn bảng thông số đo ( h7 )

16

Show/hide distance on the pieces : Hiện / Ẩn khoảng cách giữa các điểm ( Point ) trên chi tiết ( h8 )

17

Show length of the internal line : Hiện chiều dài của đường nội vi ( h9 )

18

Change the selection mode: internal or contour : Thay đổi kiểu chọn lọc: nội quan hay đường viền (h10)

19

( Video 3 - h11 )

20

Mix view between piece layer and parametrical layer : Trộn lẫn màu sắc ( thay đổi màu nhìn ) ( h12 )

21

Zoom to ( + ) / nhỏ ( - ) toàn màn hình

22

Zoom to the selected area : chỉ ...
C.C Biểu Bước *Chú thích : h3 là hình ảnh hướng dẫn ( Gemini \ GiaoTrinh \ Picture \ h3 )
Tượng T.Tác Video 2 là Video hướng dẫn ( Gemini \ GiaoTrinh \ Video\ video2 )
- Muốn chọn nhiều đối tượng ( điểm , đường , chi tiết ...) : nhấn giữ phím Shift & Click chuột trái
- Muốn di chuyển 1 điểm này trùng với điểm khác : nhấn giữ Alt + nhấn giữ chuột rồi di chuyển=> khi
gn đến điểm đích => 2 điểm sẽ hút vào => t trùng nhau
Quét chọn = Nhấn giữu chuột trái => rê chuột
* Lưu ý : luôn luôn fải chọn chi tiết cần chỉnh sửa trước khi chọn điểm , đường , công cụ
Công cụ dùng chung
1 Create New Project : Mở File mới để thiết kế tạo Rập
1 Kích vào
2 Dùng các công cụ có trong GPE để thiết kế mẫu ( Video hướng dẫn : 1; 2 )
3 Thiết kế mẫu xong > kích công cụ 3 { Save Project to a File : Lưu File ( *.*.gem )}
4 Chọn vị trí để Lưu ( Lưu ý không được Lưu vào ổ C - ổ C chỉ chứa hệ điều hành : Windowns
2 Open a saved Project : Mở File đã lưu ( *.*.gem )
1 Kích công c
2 Chọn File cần mở hoặc cần điều chỉnh
3 Tìm ( Brow ) nơi Lưu File / kích Accept
4 Sau khi chỉnh sửa xong > kích công cụ 3 (Save Project to a File) \chỉ đường dẫn vị trí lưu \Save
3 Save project to a file : Lưu File /
4 Công cụ cắt bỏ một (nhiều)chi tiết
gemini - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gemini - Người đăng: Chirisinfu Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
gemini 9 10 203