Ktl-icon-tai-lieu

Giải đoán vận mệnh bằng thần số học

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giải đoán vận mệnh bằng Thần Số Học - Numerology
Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số(Numerology) dựa theo nhân sinh quan của
Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình,
công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất
600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng
phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên
các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả có
9 số.
Hãy dựa vào bảng sau để tính ra con số định mệnh của bạn:
Số
Số
Số
Số
Số
Số
Số
Số
Số

1
2
3
4
5
6
7
8
9

tượng
tượng
tượng
tượng
tượng
tượng
tượng
tượng
tượng

trưng
trưng
trưng
trưng
trưng
trưng
trưng
trưng
trưng

cho
cho
cho
cho
cho
cho
cho
cho
cho

các
các
các
các
các
các
các
các
các

chữ
chữ
chữ
chữ
chữ
chữ
chữ
chữ
chữ

của
của
của
của
của
của
của
của
của

mẫu
mẫu
mẫu
mẫu
mẫu
mẫu
mẫu
mẫu
mẫu

tự:
tự:
tự:
tự:
tự:
tự:
tự:
tự:
tự:

A, J, S
B, K, T
C, L, U
D, M, V
E, N, W
F, O, X
G, P, Y
H, Q, Z
I, R

Ví dụ : Tran Cam Nhi = 2 + 9 + 1 +5 + 3 + 1 + 4 +5 + 8 + 9 = 47 = 4 +7 = 11 = 1+1=2
Phần giải thích cho từng con số:
Số 1
Tượng trưng cho sự hùng mạnh, sự độc lập, sự lãnh đạo. Lập trường vững chắc, ít thay đổi. Số 1
còn tiêu biểu cho sự thông minh, sáng tạo, một ý chí sắc bén, cứng, mạnh, tượng trưng cho
nguyên lý căn bản của đời sống.
Số 1 tương đương với viên Phán Quan (The Magiaan) ở bài bói Tarot. Số 1 đồng hóa với Thái
Dương Tinh, nguồn gốc của mọi năng lượng. George Washington, Karl Marx, và Napoleon
Bonaparte thuộc loại người mang số 1.
Tính Tình & Nhân Cách
Ưa thám sát, mạo hiểm, khám phá, tìm tòi và sáng chế. Cứng đầu, ý chí mạnh mẽ, tự quyết, tự
lập, tự hào. Có óc tổ chức, lãnh đạo. Rất khó bị thuyết phục, khó sửa đổi những lầm lỗi, và chỉ
huy độc đoán. Bản tính rộng rãi, đại lượng, nhưng vì nhiều tham vọng nên dễ trở thành ích kỷ,
tàn nhẫn, bất chấp. Làm việc đúng đường hướng thì kết quả rất tốt vì nhiều nhiệt huyết và
cương quyết. Nhưng nếu sai lạc thì rất thảm hại.
Con người xuất chúng, tinh thần rất cao. Thường nổi bật và gây ấn tượng tốt đẹp ngay lúc đầu.
Có tài thuyết phục người chung quanh. Thích hoạt động, bận rộn và xê dịch đó đây. Tế nhị và
dễ dàng xúc cảm. Được nhiều người mến phục mặc dầu hơi thiếu xã giao. Có nhiều bạn bè và
sẵn sàng giúp đỡ họ mà không ngần ngại điều gì. Đối với kẻ thù, người số 1 không bao giờ tha
thứ hoặc quên đi dễ dàng một lỗ...
Gi i oán v n m nh b ng Th n S H c - Numerology đ
Môn khoa h c huy n bí Tây ph ng g i là Th n S (Numerology) d a theo nhân sinh quan c a ươ
Th n Tam Giác (Divine Triangle). Nh Th n S mà ng i ta oán c nhân cách, tính tình, ườ đ đượ
công vi c, n ng khi u, tình duyên v.v... c a m t i ng i. Môn khoa h c huy n bí ã phát xu t ă ế đờ ườ đ
600 n m tr c Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán h c Pythagorax l p ra. Pythagorax dùng ă ướ
ph ng trình C2-A2-B2 c a hình tam giác (pythagorean theorem) gi i oán nh m nh nên ươ để đ đị
các nhà siêu hình h c Hy L p cho là "God geometrizes." Môn siêu hình h c này g m có t t c
9 s .
Hãy d a vào b ng sau tính ra con s nh m nh c a b n: để đị
S 1 t ng tr ng cho các ch c a m u t : A, J, S ượ ư
S 2 t ng tr ng cho các ch c a m u t : B, K, T ượ ư
S 3 t ng tr ng cho các ch c a m u t : C, L, U ượ ư
S 4 t ng tr ng cho các ch c a m u t : D, M, V ượ ư
S 5 t ng tr ng cho các ch c a m u t : E, N, W ượ ư
S 6 t ng tr ng cho các ch c a m u t : F, O, X ượ ư
S 7 t ng tr ng cho các ch c a m u t : G, P, Y ư ư
S 8 t ng tr ng cho các ch c a m u t : H, Q, Z ượ ư
S 9 t ng tr ng cho các ch c a m u t : I, R ượ ư
Ví d : Tran Cam Nhi = 2 + 9 + 1 +5 + 3 + 1 + 4 +5 + 8 + 9 = 47 = 4 +7 = 11 = 1+1=2
Ph n gi i thích cho t ng con s :
S 1
T ng tr ng cho s hùng m nh, s c l p, s lãnh o. L p tr ng v ng ch c, ít thay i. S 1ượ ư độ đạ ư đổ
còn tiêu bi u cho s thông minh, sáng t o, m t ý chí s c bén, c ng, m nh, t ng tr ng cho ượ ư
nguyên lý c n b n c a i s ng. ă đờ
S 1 t ng ng v i viên Phán Quan (The Magiaan) bài bói Tarot. S 1 ng hóa v i Thái ươ đươ đ
D ng Tinh, ngu n g c c a m i n ng l ng. George Washington, Karl Marx, và Napoleon ươ ă ượ
Bonaparte thu c lo i ng i mang s 1. ườ
Tính Tình & Nhân Cách
a thám sát, m o hi m, khám phá, tìm tòi và sáng ch . C ng u, ý chí m nh m , t quy t, tƯ ế đ ế
l p, t hào. Có óc t ch c, lãnh o. R t khó b thuy t ph c, khó s a i nh ng l m l i, và ch đạ ế đổ
huy c oán. B n tính r ng rãi, i l ng, nh ng vì nhi u tham v ng nên d tr thành ích k , độ đ đạ ượ ư
tàn nh n, b t ch p. Làm vi c úng ng h ng thì k t qu r t t t vì nhi u nhi t huy t và ệ đ đườ ướ ế ế
c ng quy t. Nh ng n u sai l c thì r t th m h i. ươ ế ư ế
Con ng i xu t chúng, tinh th n r t cao. Th ng n i b t và gây n t ng t t p ngay lúc u. ườ ư ư đẹ đầ
Có tài thuy t ph c ng i chung quanh. Thích ho t ng, b n r n và xê d ch ó ây. T nh ế ườ độ đ đ ế
d dàng xúc c m. c nhi u ng i m n ph c m c d u h i thi u xã giao. Có nhi u b n bè và Đượ ườ ế ơ ế
s n sàng giúp h mà không ng n ng i i u gì. i v i k thù, ng i s 1 không bao gi tha đỡ đ Đố ườ
th ho c quên i d dàng m t l i l m nh nào. Do ó có th tr thành r t tàn nh n. R t n ng đ đ
v tình c m và r t d au kh . Th ng che gi u c m ngh th m kín, ít cho m i ng i bi t tâm đ ườ ĩ ườ ế
tr ng mình dù là b n bè, thân quy n. ế
Công Vi c, N ng Khi u & Ti n B c ă ế
D thành công trong công vi c i u khi n và qu n tr h n là trong a h t ngh thu t. D thành đ ơ đị
công n u là giám c s n xu t, k thu t h n là tài t . Làm ch báo thích h p h n là ký gi . ế đố ơ ơ
Thành công trong các ngành khoa h c, nh t là v kh o c u, sáng ch , và phát minh. V i óc ch ế
huy, tính c ng quy t và nhi u tham v ng nên d t c k t qu trong vi c làm. Làm vi c cóươ ế đ đượ ế
l ng tâm nh ng ít thành công. N u làm công cho ng i khác r t d có s va ch m v i ch ươ ư ế ườ
nhân vì lúc nào c ng ngh là mình ph i.D b ng i khác ghét và có k thù vì c ng r n, mu n ũ ĩ ườ
làm nhanh, làm m nh. N u là ch nhân d gây h ng thú vì cá tánh c bi t, nhi u sáng ki n và ế đặ ế
ch d n ho c hu n luy n r t hay.
V ti n b c, ng i s 1 d giàu mà c ng d b ói rách. D ki m ti n mà c ng d m t ti n. D ư ũ đ ế ũ
Giải đoán vận mệnh bằng thần số học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải đoán vận mệnh bằng thần số học - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải đoán vận mệnh bằng thần số học 9 10 726