Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Văn Hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi tranthinh2508-bh-gmail-com
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3359 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÙNG HOÀI NGỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM

Lưu hành nội bộ
ĐẠI HỌC AN GIANG 2002

PHẦN MỘT

VĂN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
Văn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn
thiếu khi người ta đã học tất cả .
Edouard Herriot
Chương I : VĂN HOÁ VÀ VĂN HÓA HỌC
1. Văn hóa là gì ?
Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống
lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có
nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận:

“Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và
tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi
trường tự nhiên và xã hội”
2. Tính chất và chức năng của văn hóa
2.1. Tính hệ thống và chức năng tổ chức xã hội
VH gồm nhiều bộ phận có liên quan mật thiết với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.
Những con người có chung một nền VH sẽ sống chung thành một cộng đồng ổn định
2.2. Tính giá trị và chức năng thúc đẩy xã hội vận động đi lên
Có nhiều cách phân loại giá trị văn hóa:
Giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị hỗn hợp vật chất – tinh thần
Giá trị sử dụng, giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ
Giá trị vĩnh cửu, giá trị nhất thời, giá trị lịch sử và giá trị đang hình thành
Tính giá trị còn có vai trò điều chỉnh xã hội, bằng cách tạo ra những mẫu mực để mọi
người noi theo.

2.3. Tính lịch sử và truyền thống có chức năng giáo dục, duy trì cộng đồng
2.4. Tính dân tộc tạo nên cá tính, bản sắc riêng, phân biệt với dân tộc khác
3. Phân biệt văn hóa, văn hiến, văn vật và văn minh.
Văn hoá

Văn hiến

Hài hoà giữa vật Thiên về
chất và tinh thần giá trị tinh thần

Văn vật

Thiên về
giá trị vật chất

Văn minh

Thiên về giá trị vật
chất, kỹ thuật

Có bề dài lịch sử Có bề dài lịch sử Có bề dài lịch sử Có trình độ phát triển
Có tính dân tộc

Có tính dân tộc

Có tính dân tộc

Có tính quốc tế

Thiên về nông
Thiên về nông
Thiên về nông
Thiên về thành thị,
thôn,nông nghiệp, thôn, nông nghiệp, thôn, nông nghiệp, thương mại, và công
phương Đông
phương Đông
phương Đông
nghiệp, phương Tây

4. Cấu trúc của một nền văn hóa
Có thể chia ra 4 thành tố, gồm:
1 Bộ phận văn hóa nhận thức
2 Bộ phận văn hóa tổ chức cộng đồng xã hội và đời sống cá nhân.
3 Bộ phận văn hóa ứng xử trong môi trường tự nhiên.
4 Bộ phận văn hóa ứng xử trong môi trường quốc tế.
5. Các bộ môn nghiên cứu văn hóa
Gồm những chuyên ngành :
Văn hóa học đại cương, còn gọi là Lí thuyết văn hóa, nghiên cứu các khái niệ...
PHÙNG HOÀI NGC
ĐỀ CƯƠNG BÀI GING
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM
Giáo Trình Văn Hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Văn Hóa Việt Nam - Người đăng: tranthinh2508-bh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giáo Trình Văn Hóa Việt Nam 9 10 790