Ktl-icon-tai-lieu

guitar pro das - Ave Maria

Được đăng lên bởi hoangquocchien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ave Maria
Words & Music by Franz Schubert

h = 37

B B B B B
B DB B B
B B B B
B B B B B
B
B
B
B B B
B DB B
B B B
B B
Barre II-----------------------------------------------------------------

1

: 12
8

let ring

c

#
#

#
%

&

#
#

#
#

&

#
#

#
%

#
#

#
%

#
#

!

!
#

#
#

#
#

#
#

#
!

!

!
#

$
&

!
#

#
!

B F B B BB B DB B B B
B B DB B B
B
B
B
D
FDBB B
B
B B DB B B B B
B
B
B
B
B
Barre II----------------

2

#
%

#
#

Barre I-----------------

Barre II-----------------

let ring

#
%

!

$
#

#
$

$
#

#
%

!

"
$

"
$

$
"

$
"

"
$

!

!
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
%

&

#
#

#
#

#
%

BBB BBB BBBDBBBB BBB BBB BBB BBBBBBBBBBBBBBB BBB DBBB BBB BBBBBBB BBB BBB BBB BBB BBBF BBBB BBB BBB
D D
B
B B DB
B B
B B
B
B B
B DB
B B
DB
B
B
Barre II------------------------------------------ 1 4 2
------------------

3

1

2

1 3 2

1

2

1

4

2

1

2

4

let ring

&& & & && &&& && & &&& && & & && &&& & && &&& %% % & && ** * * ** *** ** * *** ** * * ** *** * ** *** ** * ( ((
#
#
%
#
#
#
'
(
#
#
%
%
(
(
'
'
!
(
(
(
(
#
!
!

D
BBB BBB BBBDBBBB BBB BBB BBB BBB BBBBBBB BBB S BBB BBBBBBBBBBBBBBB BBB BBB BBB BBBBBBB BBB BBB
D
D
B
B B
B
B B
B
B B B B
DB
B
B B
B
DB
B
4

4

3

2

1

3

1

let ring

#

& && & & & & && & & & && & & &&
#
#
#
%
%

24

4

1

4 3

21

4

let ring

&& & & &&

#

%

#

&& & & && & & &
#
#

%

!

(( ( ( ((
!

(

(( ( ( ((
(

(

(( ( ( *( & & & &% % % % % ## # # %% %% %
!
$
%
%
#
#
!

Page 1/5

D
BBB BBB BBBDBBBB BBB BBB BBB BBBBS BBBBBBBB BBB BBB BBBBBBBBBBBBBBB BBB DBBB BBB DBBBBBBB BBB DBBB
B B
B
B
B
B
B B
DB B
B B
B
B
B
B
4

5

34

Barre VI---------Barre VI--------------------------------------------------

3

34

24

1

14

let ring

!

& && & & & & && & & & && & & &&
#
#
#
#
#

#

!

#

*

* * * ** * * * * ** * * **
'

(

2

1

4

13

DB

2

1

4

1

13

B

let ring

(

!

DBBB BBB BBBBBBB BBB BBB F BBB BBB BBBBBBB BBB BBB
B B
DB DB
B B D B B
13

6

&& & & &&

'

** * * **
'

'

( ( ( & & & % % % % % % # # # * * * * * * "" ""
""
(
#
#
%
(
!
*

BBB DBBBF BBBBBBBB

BBB BBB BBBF BBBB BBB BBB BBB
B B B B B
B B B
14

3

1

3

32

12

12

12

34

BBBB

34

34

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) % % % ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( & & & % % % ( ( ( * * * "!"! ( ( ( % % %
"!
(
"!
(
(
*
(
%
)
)
)
%
(
%
"!
(
%
'
'
$
'
'
$
'
*

Part Two

D
BBB BBB BBBBBBB BBB BBB BBB BBB BBBDBBBBDBBBBBBBB BBB BBB BBBBBBB BBB DBBB BBB DBBB BBBBBBB BBB BBB
D B
B B
DB
B B
DB B
DB B
B
B B
DB B
DB
DB
B
Barre II---------------------------...
Ave Maria
Words & Music by Franz Schubert
h = 37
:
12
8
c
1
&
Barre II----------------------------------
B
#
%
B
D
B
#
#
B
B
#
#
B
BD
#
#
B
B
#
%
-------------------------------
B
B
&
B
#
%
B
B
#
#
B
B
#
#
B
B
#
#
B
B
#
%
B
B
!
B
#
#
B
B
#
#
B
B
!
#
B
B
#
#
B
B
#
#
B
B
!
B
#
!
B
B
!
#
B
B
$
&
B
B
!
#
B
B
#
!
let ring
B
B
2
!
Barre II----------------
B
#
%
BD
B
$
#
B
B
#
$
B
B
D
$
#
B
B
#
%
B
B
!
Barre I-----------------
B
"
$
BF
BD
$
"
B
B
"
$
B
B
F
$
"
B
B
"
$
B
B
!
B
#
#
B
B
#
#
B
B
D
!
#
B
B
#
#
B
B
#
#
B
B
&
Barre II-----------------
B
#
%
BD
B
#
#
B
B
#
#
B
B
#
#
B
B
#
%
let ring
B
B
3
!
Barre II------------------------------------------
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
BD
&
B
&
B
&
B
#
------------------
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
1
B
D
&
B
&
4
B
&
B
%
2
BD
&
B
&
B
&
B
#
1
B
&
B
&
B
&
B
%
2
BD
&
B
&
B
&
B
#
1
B
%
B
D
%
3
B
%
B
%
2
B
&
B
&
B
&
B
!
B
*
B
D
*
B
*
B
(
1
B
*
B
*
B
*
B
(
2
B
*
B
*
B
*
B
'
1
B
*
B
*
B
*
B
(
B
*
B
*
B
*
B
(
B
*
B
*
B
*
B
!
B
*
4
B
*
B
*
B
(
2
B
*
B
*
B
*
B
'
1
BD
*
B
*
B
*
B
(
2
BF
*
B
*
B
*
B
'
B
*
B
*
B
*
B
(
B
(
4
B
(
B
(
let ring
B
Page 1/5
4
#
B
D
&
4
B
&
B
&
B
%
3
BD
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
BD
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
%
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
%
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
#
B
&
B
&
B
&
B
%
B
S
!
B
(
2
B
(
B
(
B
!
B
(
B
(
B
(
B
(
1
B
(
B
(
B
(
B
(
3
B
D
(
B
(
B
(
B
(
1
B
(
B
(
B
(
B
!
B
(
2
let ring
B
*
4
BD
(
B
!
B
&
4
B
&
B
&
B
#
1
B
&
B
%
4
B
D
%
B
%
3
B
%
B
%
B
%
B
$
2
B
#
1
B
#
B
#
B
%
B
#
B
%
4
B
%
B
#
B
%
B
%
B
%
let ring
B
guitar pro das - Ave Maria - Trang 2
guitar pro das - Ave Maria - Người đăng: hoangquocchien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
guitar pro das - Ave Maria 9 10 802