Ktl-icon-tai-lieu

Hiểu Biết Là Chìa Khóa

Được đăng lên bởi dangquang1661
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Bạn hỏi tôi: “Sao cuộc sống này bí ẩn thế”?
Bạn hỏi tôi, "Sao cuộc sống này bí ẩn thế?" Làm sao tôi biết được đây? Nó là
vậy! Nó đơn giản là sự kiện, tôi không nói về lí thuyết.
Tôi không nói rằng lí thuyết của tôi là cuộc sống là bí ẩn - thế thì bạn có thể hỏi
tại sao. Nó đơn giản là như vậy. Cây xanh bởi vì chúng xanh. Không có vấn đề
tại sao.
Trẻ con đôi khi hỏi, "Sao cây lại xanh và sao hoa hồng lại đỏ?" Làm sao bạn giải
thích cho chúng đây? Nếu bạn đủ ngu - điều đó nghĩa là bạn đủ tính khoa học bạn sẽ cố gắng giải thích cho chúng rằng đó là vì chất diệp lục mà cây mới xanh
lục. Nhưng đứa trẻ có thể hỏi, "Nhưng tại sao chất diệp lục lại làm cho chúng
thành xanh và sao chất diệp lục lại xanh?" Câu hỏi vẫn còn như cũ, bạn chỉ đơn
giản đẩy nó lùi lại sau một chút.
Mọi câu trả lời sẽ cho ra nhiều câu hỏi hơn, thế rồi sẽ có nhiều câu hỏi hơn và lại
sẽ có nhiều câu trả lời hơn nữa. Chẳng hạn ai đã tạo ra thế giới? - Và câu trả lời
tới: Thượng đế đã tạo ra thế giới. Và thế rồi ngay lập tức các câu hỏi lại nảy sinh:
Ai tạo ra Thượng đế? hay, Tại sao ông ấy đã tạo ra thế giới? Vào khi nào? Và tại
sao ông ấy đã tạo ra thế giới như thế? - khổ thế, như địa ngục thế? Người đã trả
lời cho bạn rằng Thượng đế đã tạo ra thế giới phải đã nghĩ rằng câu hỏi của bạn
sẽ rơi rụng đi; nhưng từ một câu trả lời cả nghìn lẻ một câu hỏi nảy sinh. Tâm trí
là cơ chế tạo ra câu hỏi.
Hay đôi khi câu hỏi tới với bạn - tại sao tôi ở đây? - Ai có thể trả lời được nó? Và
nếu nó có thể được trả lời, bạn sẽ không còn là người nữa, bạn sẽ trở thành cái
máy. Cái micro phôn ở đây và có lí do cho nó; điều đó có thể được trả lời. Chiếc
xe hơi có đó dưới vòm cổng; lí do có thể được trả lời. Nếu cái tại sao của bạn
cũng có thể được trả lời, bạn trở thành cái máy như chiếc micro phôn hay xe hơi bạn trở thành một thứ tiện dụng, một thứ hàng hoá. Nhưng bạn là người, không
phải là máy. Người nghĩa là tự do, tự do tối thượng.
Và D.H. Lawrence là đúng. Đứa trẻ hỏi ông ấy, "Sao cây lại xanh?" Ông ấy nói,
"Cây xanh bởi vì chúng xanh." Và đứa trẻ vui sướng vô cùng trong câu trả lời
này. Nó nói, "Đây là câu trả lời đúng rồi! Cháu đã hỏi nhiều người; họ nói những
điều ngu xuẩn. Điều này cháu có thể hiểu được. Vâng, chúng xanh bởi vì chúng
xanh thôi!"
Cuộc sống vẫn còn là điều bí ẩn. Không có cách nào để giải bí ẩn về nó. Đó là
điều tri thức đang cố làm: nó là việc giải bí ẩn của cuộc sống. Nó cố gắng phá
huỷ bí ẩn. Nó làm cho mọi thứ rõ ràng, được giải thích ra.
Toàn thể nỗ lực của tri thức là làm sao xu...
1. Bạn hỏi tôi: “Sao cuộc sống này bí n thế”?
Bạn hỏi tôi, "Sao cuộc sống này bí ẩn thế?" Làm sao tôi biết được đây? Nó là
vậy! Nó đơn giản là sự kiện, tôi không nói về lí thuyết.
Tôi không nói rng lí thuyết ca tôi là cuộc sống là bí n - thế thì bạn có thhỏi
tại sao. đơn giản là như vậy. Cây xanh bởi vì chúng xanh. Không có vn đề
tại sao.
Trẻ con đôi khi hỏi, "Sao cây lại xanh và sao hoa hồng lại đỏ?" Làm sao bạn giải
thích cho chúng đây? Nếu bạn đủ ngu - điều đó nghĩa là bn đủ tính khoa học -
bn scố gắng giải thích cho chúng rằng đó là chất diệp lục mà cây mới xanh
lục. Nhưng đứa trẻ có thể hỏi, "Nhưng tại sao chất diệp lục lại làm cho chúng
thành xanh và sao chất diệp lục lại xanh?" Câu hỏi vẫn còn như cũ, bạn chỉ đơn
giản đẩy nó lùi lại sau một chút.
Mọi câu trả lời sẽ cho ra nhiều câu hỏi hơn, thế rồi sẽ có nhiều câu hỏi hơn và lại
scó nhiều câu trả lời hơn nữa. Chẳng hạn ai đã to ra thế giới? - Và câu trlời
tới: Tng đế đã tạo ra thế giới. Và thế rồi ngay lập tức các câu hỏi lại nảy sinh:
Ai tạo ra Thượng đế? hay, Tại sao ông ấy đã tạo ra thế giới? Vào khi nào? Và tại
sao ông ấy đã tạo ra thế giới như thế? - kh thế, như địa ngục thế? Người đã tr
li cho bạn rằng Thượng đế đã tạo ra thế giới phải đã nghĩ rằng câu hỏi của bạn
srơi rụng đi; nhưng từ một câu trả lời cả nghìn lẻ một câu hỏi nảy sinh. Tâm trí
là cơ chế tạo ra câu hỏi.
Hay đôi khi câu hỏi tới với bạn - ti sao i ở đây? - Ai có thể trả lời được ? Và
nếu nó có thể được trả li, bạn sẽ không còn là người nữa, bạn sẽ trở thành cái
máy. Cái micro phôn ở đây và có lí do cho nó; điều đó có thể được trả lời. Chiếc
xe hơi có đó dưới vòm cng; lí do có thể được trả lời. Nếu cái tại sao của bạn
cũng có thể được trả lời, bạn trở thành cái máy như chiếc micro phôn hay xe hơi -
bạn trở thành một thứ tiện dụng, một thứ ng hoá. Nhưng bạn là người, không
phải là máy. Người nghĩa là tự do, tự do tối thượng.
Và D.H. Lawrence là đúng. Đứa trẻ hỏi ông ấy, "Sao cây lại xanh?" Ông ấy nói,
"Cây xanh bi vì chúng xanh." Và đứa trẻ vui sướng vô cùng trong câu trlời
này. Nó i, "Đây là câu trả lời đúng rồi! Cháu đã hỏi nhiều người; họ nói những
điều ngu xuẩn. Điều này cháu có thhiểu được. Vâng, chúng xanh bởi vì chúng
xanh thôi!"
Cuộc sống vẫn còn điều bí ẩn. Không có cách nào để gii bí ẩn về nó. Đó là
điều tri thức đang cố làm: nó là việc giải bí ẩn của cuộc sống. Nó cố gắng p
huỷ bí ẩn. Nó làm cho mọi thứ rõ ràng, được giải thích ra.
Toàn thể nỗ lực của tri thức làm sao xua đuổi điều bí ẩn ra khỏi sự tồn tại. Nó
không thể bị xua đuổi được.là tnhiên tối tng. Nó không có phẩm chất
Hiểu Biết Là Chìa Khóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiểu Biết Là Chìa Khóa - Người đăng: dangquang1661
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Hiểu Biết Là Chìa Khóa 9 10 138